Uenighet må løses tidligere

Innlegg i Aftenposten

Bedre byutvikling vil skape gode steder å leve og være smeltedigler for kultur og innovasjon, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Bedre byutvikling vil skape gode steder å leve og være smeltedigler for kultur og innovasjon, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og klima- og miljøminister Tine Sundtoft i Aftenposten 21. oktober 2014.

Osloregionen vil vokse med over 390.000 innbyggere de neste 30 årene. I Bergensregionen er det behov for 70.000-80.000 nye boliger de neste 20 årene. Kanskje blir FN-rapporten The New Climate Economy ett av de viktigste verktøyene for å skape bærekraftige byer.

Bedre byutvikling vil skape gode steder å leve og være smeltedigler for kultur og innovasjon. Med god byutvikling vil også det mest klimavennlige du kan gjøre, være å bo i en by.

I dag møtes sentrale politikere fra de største byene og næringslivet til bypolitisk toppmøte.

Toppmøtet avslutter utviklingsprogrammet Framtidens byer som startet i 2008, der 13 byer har deltatt. Målet har vært å redusere klimagassutslippene og tilpasse byene til klimaendringene.

Det er ingen tvil om at byene har store utfordringer. Biltrafikken er for høy og byområdene er sårbare for effekter av klimaendringer.

Men byene er ikke et problem i seg selv. Svaret på utfordringene er god byutvikling. Nå må vi bygge på den kompetansen som finnes i byene og jobbe videre med byutviklingen.

Derfor vil Regjeringen sørge for at kommunene får større handlefrihet til å løse sine oppgaver. Det gjelder også i byene, inkludert de største byene og byregioner, hvor befolkningsveksten er størst.

Skal byene håndtere veksten må det gå raskere å bygge både boliger og infrastruktur. Vi vil sørge for at regelverket blir enklere, slik at det blir kortere vei fra plan til gjennomføring. Et eksempel på det er innsigelsesordningen, som nå forbedres slik at uenighet løses tidligere.

Byene og regionene har selv virkemidler og muligheter til å velge en bærekraftig retning. Det betyr ikke at de skal løse alt alene. Vi må ha et tett samarbeid mellom lokalt og statlig nivå. Også næringslivet, befolkningen og frivillig sektor må være med i samarbeidet.

Og staten vil bidra. Staten vil dekke opp til halvparten av investeringene i større kollektivtrafikkprosjekter. Dette skjer gjennom økonomisk støtte til plansamarbeid i kommunene og fylkeskommunene i de fire største byområdene.

I FN-rapporten New Climate Economy trekkes det frem at økonomisk vekst kombinert med klimavennlig utvikling er mulig. Rapporten peker på byutvikling som veien mot et lavslippssamfunn.

Regjeringen har nylig vedtatt retningslinjer for kommunenes planlegging. Målet er å sikre koordinering av planer for arealutnyttelse, boligutbygging og transport.

Skal vi håndtere befolkningsvekst og skape klimavennlige byer må vi bygge mer kompakt med kort vei til kollektivknutepunkter. Planleggingen må også bidra til at flere av oss velger å sykle eller å gå mer.

Skal byene håndtere vekst og redusere klimautslippene må vi finne løsninger i samarbeid. Da må også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens infrastrukturprosjekter og kollektivløsninger på plass. Derfor møter vi tre statsråder på toppmøtet i dag. Skal vi løse klimaproblemet må vi skape bypolitikken sammen.

Til toppen