Unntak fra reglene:

Fradrag for gjeldsrenter i interessefellesskap

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regler om begrensning av rentefradrag i interessefellesskap ble innført fra og med 2014 for å motvirke uheldig skatteplanlegging. I forbindelse med innføringen ble det varslet en høring om unntak fra reglene.

Regler om begrensning av rentefradrag i interessefellesskap ble innført fra og med 2014 for å motvirke uheldig skatteplanlegging. I forbindelse med innføringen ble det varslet en høring om unntak fra reglene:

– Finansdepartementet kom til at flere av høringsinnspillene burde tas til følge. Departementet har i dag fastsatt en forskrift som innebærer videre unntak enn det som ble foreslått i høringen, sier finansminister Siv Jensen.

I forbindelse med nasjonalbudsjettet for 2014 ble det vedtatt nye regler om begrensning av fradrag for renter til nærstående, med virkning fra og med inntektsåret 2014.  Formålet med reglene er i hovedsak å hindre tilpasninger ved at det føres høye fradrag for rentekostnader i Norge, mens renteinntektene beskattes lavt hos nærstående mottaker i land med lavere skatt. Reglene innebærer at fradrag for netto rentekostnader som overstiger 30 pst. av en særskilt fastsatt resultatstørrelse, avskjæres.

Det er bare fradrag for renter betalt til nærstående part (interne renter) som eventuelt skal begrenses. I tilfeller der en nærstående part har stilt sikkerhet for gjeld til en ikke-nærstående part, skal rentene til den ikke-nærstående parten likevel anses som interne renter. Begrunnelsen er at en slik sikkerhetsstillelse kan gjøre det mulig å ta opp et høyere lån hos en uavhengig långiver, og dermed få større rentefradrag enn et uavhengig selskap kunne få. I Regjeringens tilleggsbudsjett ble det varslet at Finansdepartementet ville sende på høring forskriftsbestemmelser om unntak for visse typer lån med sikkerhetsstillelse fra nærstående part, slik at færre tilfeller av sikkerhetsstillelse vil medføre at rentekostnader anses som interne. Dette kan innebære at færre selskaper må legge om sin finansiering.

Et forslag til forskrift har nå vært på høring. Finansdepartementet har kommet til at unntakene bør være mer omfattende enn i høringsforslaget. I forskriften som er fastsatt i dag unntas tilfeller der sikkerheten er stilt av et underliggende selskap der låntakerselskapet direkte eller indirekte eier eller kontrollerer minst 50 pst. I tillegg unntas tilfeller der en nærstående part har stilt aksjer mv. i låntakerselskapet eller en fordring på låntakerselskapet som sikkerhet.

Les forskriften her