Utredning om nytt nasjonalt beredskapssenter

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) har mottatt konseptvalgutredningen fra Politidirektoratet om hvordan politiets nasjonale beredskapsressurser bør innrettes og plasseres. I utredningen lanseres Grønmo som alternativ lokalisering til Alna.

– Grønmoalternativet gir flere muligheter enn det er plass til på Alna, og er således et nytt og spennende alternativ som sammen med skisseprosjektet på Alna vil være grunnlag for regjeringens videre behandling, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Konseptvalgutredningen har vurdert ulike konsepter for en samlokalisering av Beredskapstroppen, Bombegruppen, Krise- og gisselforhandlertjenesten og Helikoptertjenesten, hvor disse både kan samtrene og være i beredskap. Man har også sett på hvordan man kan få best mulig utetrening på samme område. Beredskapssenteret skal være dimensjonert for trening og metodeutvikling innen politioperative fagdisipliner, i henhold til det enhver tid gjeldende trusselbilde. Konseptet som foreslås inneholder fasiliteter som gjør at de nasjonale beredskapsressursene kan bo på senteret. Samlet gir dette økt responskvalitet og redusert responstid for de nasjonale beredskapsressursene.

– Vi er godt fornøyd med at det nå har kommet en grundig vurdering av ulike alternativer. Gjennom denne siste utredningen har vi fått frem et godt alternativ for videre diskusjon om ambisjonsnivået for et beredskapssenter. Dette vil danne grunnlag for senere beslutning, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

 

Til toppen