Vedtak: Omgjøring av vilkår i utslippstillatelsen for CO2 for Statoils kraftvarmeverk på Mongstad

Klima- og miljødepartementet fattet 30. april formelt vedtak om omgjøring av vilkårene i utslippstillatelsen for Statoils kraftvarmeverk på Mongstad.

Klima- og miljødepartementet fattet 30. april formelt vedtak om omgjøring av vilkårene i utslippstillatelsen for Statoils kraftvarmeverk på Mongstad. I tillatelsen for utslipp av CO2 av 12. oktober 2006 var det satt vilkår om CO2-håndtering ved anlegget, men med forutsetning om økonomisk støtte fra staten. I stortingsbehandlingen høsten 2013 bevilget Stortinget ikke de nødvendige midler til å opprettholde statens økonomiske forpliktelser for 2014. Når bevilgningen faller bort må også kravet i utslippstillatelsen falle bort, og tillatelsen omgjøres i tråd med dette. Det gjøres for øvrig ikke endringer i tillatelsen.

 

Vedtaket kan påklages til Kongen i Statsråd av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket er kommet frem eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages på og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Klima- og miljødepartementet.

 

Brev: Omgjøring av vilkår i utslippstillatelsen for CO2 for Statoils kraftvarmeverk på Mongstad (pdf)

Til toppen