Statsbudsjettet 2015:

Veg og jernbane – styrket innsats til drift og vedlikehold

– Det er viktig å bygge nytt, men det er minst like viktig å ta godt vare på veger og baner som vi allerede har. For første gang på flere tiår vil vedlikeholdsetterslepet på riksvegene bli redusert i 2015, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Det er viktig å bygge nytt, men det er minst like viktig å ta godt vare på veger og baner som vi allerede har. For første gang på flere tiår vil vedlikeholdsetterslepet på riksvegene bli redusert i 2015, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I budsjettforslaget har regjeringen prioritert tiltak som gjør veg- og jernbanenettet tryggere, mer pålitelig og driftssikkert.  

Redusert etterslep
3,1 milliarder kroner er foreslått til drift av riksvegnettet – i hovedsak en videreføring av bevilgningen for 2014. I driften inngår blant annet brøyting, strøing med salt og sand, vegoppmerking, vask og rengjøring, oppsetting av skilt, skjøtsel av grøntarealer, trafikkstyring og trafikantinformasjon.   

2,9 milliarder kroner er foreslått til vedlikehold av riksvegene – en økning på om lag 43 prosent sammenliknet den forrige regjeringens forslag for 2014.  Av dette skal 1,25 milliarder kroner brukes til vedlikehold av vegdekker og vegfundamenter. Dette vil gi nytt vegdekke på om lag 1 200 kilometer riksveg. Sammen med andre vedlikeholds- og fornyingstiltak - på bruer, i tunneler, holdeplasser og i tekniske anlegg – fører dette i 2015 til reduksjon i vedlikeholdsetterslepet.

Fornyingstiltak – utbedringer i vegtunneler
I forslaget til riksveginvesteringer er det satt av vel 1,04 milliarder kroner til fornyingstiltak. Midlene vil i stor grad bli brukt til tiltak for å ta igjen forfall i vegtunneler på riksvegnettet og for å bidra til å oppfylle krav og regler for tunneler. 

Innenfor foreslåtte bevilgninger til vedlikehold og utbedringer er det også satt av midler til tiltak i vegtunneler. Sammen med de foreslåtte midlene til fornying, er det dermed i 2015 lagt til grunn i alt 1,56 milliarder kroner til fornyings-, vedlikeholds- og utbedringstiltak i riksvegtunneler. Midlene til vedlikehold og fornying fører samlet sett til at vedlikeholdsetterslepet blir redusert i 2015 for første gang på flere tiår.

Drift og vedlikehold av jernbanenettet
Regjeringen foreslår nær 21 milliarder kroner til jernbaneformål i 2015. Av dette er til sammen ca 6,5 milliarder kroner satt av til Jernbaneverkets arbeid med drift og vedlikehold av jernbanenettet. Dette er 14,7 prosent mer enn den forrige regjeringen foreslo for 2014. Økningen går i stor grad til nødvendig fornying av jernbaneinfrastrukturen.  Dette arbeidet blir i hovedsak konkurranseutsatt.

Av den foreslåtte bevilgningen for 2015 er 305 millioner kroner Jernbaneverkets andel (35 prosent) av budsjettert avkastning fra infrastrukturfondet i 2015.

Målene for bevilgningene til drift og vedlikehold er å opprettholde og videreutvikle en sikker og driftsstabil jernbane, ta vare på infrastrukturen og legge til rette for å oppnå fastsatte mål for regularitet og punktlighet i togtrafikken.

Endring av fullmakt – gir mer igjen for pengene til vedlikehold av jernbanen
Samferdselsdepartementet foreslår å endre fullmakten til å pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for drifts- og vedlikeholdsarbeider. Det foreslås å øke beløpet for forpliktelser som forfaller hvert år fra 600 millioner kroner til 1,3 milliarder kroner.

Forslaget betyr at Jernbaneverket i større grad kan inngå flere og mer langsiktige vedlikeholdskontrakter i leverandørmarkedet. Dette gir bedre priser fra leverandørene og legger til rette for mer effektiv og forutsigbar gjennomføring av vedlikeholdet.

Økningen i fullmakten må sees i sammenheng med foreslått økning i bevilgningen til vedlikehold. Alt i alt gir dette grunnlag for å få mer igjen for midler som går til drift og vedlikehold av jernbanenettet, samtidig som budsjettene vokser.

Fullmakt til salg av Baneservice AS
Baneservice AS skal drives på forretningsmessig grunnlag. Regjeringen mener at det ikke er spesielle grunner til at staten bør være en langsiktig eier av aksjeselskapet. Regjeringen vil derfor vurdere løsninger som kan bety en reduksjon av statens eierandel.

På bakgrunn av dette ber regjeringen om fullmakt til at staten helt eller delvis kan selge seg ut av Baneservice AS.  En eventuell utnyttelse av fullmakten vil avhenge av forretningsmessige vurderinger og må vurderes i sammenheng med Samferdselsdepartementets arbeid med jernbanereform.

Drift av Statens jernbanetilsyn
Regjeringen har foreslått vel 79 millioner kroner til drift av Statens jernbanetilsyn. Dette er en uendret videreføring av bevilgningen for 2014.

 

 

Til toppen