"Vi gjennomfører"

Innlegg i Aftenbladet

H/FrP-regjeringen har styrt landet i seks måneder. Vi har økt bevilgningene til veg- og jernbanesektoren med rundt 2 milliarder kroner, sørget for at E18 i Vestfold er fremskyndet og at kontrollen av vogntog er firedoblet – bare for å nevne noe. Alt dette vitner om vilje og evne til å prioritere infrastruktur.

Jeg mener vi må slutte å skryte av hvor mye penger vi bruker på samferdsel, og heller se på hvor mange prosjekter vi får realisert, og hvor nyttige disse er.

Innen vegsektoren vil et hovedgrep være å etablere et statlig veginvesteringsselskap, som kan løfte vegprosjekter uten å måtte se på årlige bevilgninger i statsbudsjettet. Vi har opprettet et infrastrukturfond på 30 milliarder kroner. Målet er 100 milliarder kroner innen 2017. Dette skal gi mer forutsigbare bevilgninger til vedlikehold av veg og jernbane.

Med økte bevilgninger får vi mer sammenhengende utbygging fremfor stykkevis og delt. E16 Bagn-Bjørgo er et eksempel. Vi har også fremskyndet arbeidet med E18 Arendal-Tvedestrand og E18 Bamble for å knytte større regioner tettere sammen.

Vi ønsker å realisere et ferjefritt E-39 fra Kristiansand til Trondheim. Dette er et formidabelt prosjekt. Her har vi fått tatt flere viktige trasevalg.

Vi vil i større grad koble vegutbygging med fokus på langsiktig vedlikehold. Det gjenspeiles i kontraktene som nå utlyses for bygging av E6 Helgeland Nord. Vi vil kutte i planleggingstiden og raskere skjære gjennom politisk når ulike offentlige aktører kommer med sine innsigelser mot hverandre – slik vi gjorde på E6 Åkersvika i Hedmark.

Og vi ber Jernbaneverket og Statens Vegvesen jobbe langt tettere sammen der veg og jernbane kan bygges ut som fellesprosjekt, for eksempel i koblingen av Ringeriksbanen og E16 Sandvika–Hønefoss.

Det er litt spesielt å konstatere at opposisjonspartiene i dag er så positive til det vi gjør. Ja, faktisk er de kritiske til at vi ikke får gjort endringene raskt nok. La meg derfor minne om at de selv – da de satt i regjering – var imot mange av disse grepene da FrP og/eller Høyre fremmet dem som forslag i Stortinget.

Er det irriterende for en FrP-er at vi ikke får fjernet alle bompenger? Selvsagt. FrP gikk til valg på at noe mer av vår oljeformue på 5000+ milliarder kroner burde investeres i norsk infrastruktur og dermed fjerne bruk av bompenger. Dette vant vi som kjent ikke frem med i regjeringsforhandlingene. Men med FrP i regjering blir det færre bomstasjoner og mindre bompengegjeld. Det er fjernet bomstasjoner over hele landet.

Regjeringen mener jernbanen skal prioriteres for pendlerreisene i storbyområder, og på godstransport mellom byene. Vi jobber derfor med en større reform som skal forbedre jernbanesektoren. Dette er omfattende arbeid som vil ta tid. Desto viktigere er det at vi nå kommer i gang. Vi jobber med å endre måten vi drifter landets godsterminaler, og vi har fremskyndet arbeidet både med utredning av ny godsterminal i Bergensområdet og plassering av godsterminal i Trøndelag. Vi har iverksatt arbeid med å realisere Ringeriksbanen, vi ser på mulighetene for tilkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen, og på forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen. Men vi må også bedre tilbudet på kort sikt. Derfor jobber vi blant annet med å doble antall avganger på Sørlandsbanen.

Jeg kunne nevnt tilsvarende prosesser innen telekom, luftfart eller havnesektoren. Vi står på for å gi landets innbyggere bedre tjenester. Samtidig fjerner vi overadministrasjon og legger bedre til rette for sunn konkurranse mellom aktører. Havneansvaret tilhører forresten Samferdselsdepartementet som følge av regjeringsskiftet. I dag mener ”alle” at dette er en helt naturlig organisering. Men det måtte altså et regjeringsskifte til for at det skulle skje.