Vil endre IKS-loven for å sikre like konkurransevilkår

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender ut forslag om endringer i lov om interkommunale selskaper (IKS) på offentlig høring.

Endringene skal sikre at loven er i tråd med forpliktelsene vi har gjennom EØS-avtalen. ESA stilte i 2004 spørsmål til norske myndigheter om IKS-lovens ansvarsregler var i strid med statsstøtteforbudet i EØS-avtalen artikkel 61 (1).

- Den statsstøtterettslige usikkerheten ved IKS-lovens ansvarsform er så stor at jeg mener loven må endres. Endringen vil også sikre like konkurransevilkår for andre selskaper, som er i de samme markedene som de interkommunale selskapene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Det ubegrensede ansvaret i kombinasjon med konkursforbudet, gjør at de interkommunale selskapene i dag har en fordel på markedet i form av lån og kreditt på bedre vilkår enn andre selskaper.

Etter EØS-avtalen artikkel 61 (1) er det ikke tillatt med ordninger med offentlig støtte eller garantier som kan gi fortrinn eller finansielle fordeler på markedet for noen selskaper. Det er tvilsomt om dagens ansvarsordning i IKS-loven er i samsvar med statsstøttereglene i EØS-avtalen.

IKS-lovens regler, som legger til rette for folkevalgt eierstyring av de interkommunale selskapene, blir videreført. Det gjør at IKS-modellen fremdeles kan brukes for interkommunal virksomhet der det er ønskelig med kommunalpolitisk styring og kontroll over offentlige midler.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen