Vil forby bruk av barn som tolk

Forslag sendt på høring

- Regjeringen foreslår nå at det skal være forbudt å bruke barn som tolk. I mange sammenhenger der barn blir brukt som tolk gjelder det voksnes livssituasjon. Dette er en belastning som barn bør skånes for, sier barneminister Solveig Horne.

- Regjeringen foreslår nå at det skal være forbudt å bruke barn som tolk. I mange sammenhenger der barn blir brukt som tolk gjelder det voksnes livssituasjon. Dette er en belastning som barn bør skånes for, sier barneminister Solveig Horne. 

- Formålet med lovbestemmelsen er hensynet til barnets beste, sier barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). 

Bruk av barn som tolk forekommer flere steder. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) gjennomførte i perioden 2007-2011 undersøkelser som bekrefter at barn blir brukt som tolk blant annet hos fastleger, i barnevernet, i straffesakskjeden, i grunnskolen og ved NAV-kontorene. 

- Barn vil sjelden ha den kompetansen som kreves for å kunne tolke på en faglig og forsvarlig måte i situasjoner hvor tolk er nødvendig, sier Horne. 

Forbudet vil gjelde alle under 18 år. Det omfatter direkte oversetting ord for ord, og det å forklare meningsinnholdet i et budskap på norsk, samisk eller norsk tegnspråk.  Forbudet har et unntak når det fremstår som nødvendig for å unngå tap av liv eller alvorlig helseskade, og et unntak for formidling av helt enkle beskjeder med et innhold som ikke er vanskelig verken for avgiver eller mottaker. 

Departementet foreslår å regulere forbudet i forvaltningsloven. Forvaltningsloven gjelder hele offentlig sektor, og den pålegger allerede en rekke plikter i det offentliges kontakt med brukere og borgere, både generelt og i behandlingen av enkeltsaker. 

Forslaget sendes nå på høring med høringsfrist  12. september 2014. 

Les høringsbrevet her.

Til toppen