Vil gi studentene tilliten tilbake

Regjeringen vil endre studentsamskipnadsloven, slik at studentene igjen har mulighet til å ha flertall i viktige beslutninger i styrene.

Regjeringen vil endre studentsamskipnadsloven, slik at studentene igjen har mulighet til å ha flertall i viktige beslutninger i styrene.  

 

Den forrige regjeringen gjorde flere endringer i studentsamskipnadsloven. Den mest drastiske var at såkalt viktige beslutninger må ha tilslutning fra minst to tredjedeler av styrets medlemmer. I realiteten betyr det at studentene i mange avgjørende saker ikke har flertall lenger. 

– Denne bestemmelsen uthuler prinsippet om at samskipnadene skal styres av studentene selv. Studentsamskipnadene er studentenes egne velferdsorganisasjoner. Jeg mener studentene er godt i stand til å ta gode beslutninger om hvordan disse skal styres, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Da Stortinget behandlet denne saken, var regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti, Venstre og studentene imot vedtaket. Bestemmelsen om to tredjedelers flertall i viktige saker trådte i kraft 1. januar 2013. Det er denne bestemmelsen regjeringen nå vil endre.

– Jeg har tiltro til at studenter vet sitt eget beste. Derfor går vi nå i gang med å utarbeide et lovforslag for å fjerne denne bestemmelsen, og gi studentene tilliten tilbake, sier Røe Isaksen.

Viktige beslutninger er definert som saker om større låneopptak, oppstart av ny virksomhet, utvidelse av eksisterende virksomhet med kommersielt formål eller større endringer i den interne organiseringen av studentsamskipnaden. 

– Samskipnadene fremste oppgave er å tilby gode velferdstjenester for studentene. Det er ingen som har større interesse av at de styres godt, enn studentene selv. Derfor har jeg også tillit til at deres representanter lytter til gode råd fra resten av styret, sier Røe Isaksen. 

Alle utdanningsinstitusjoner som omfattes av universitets- og høyskoleloven må være tilknyttet en studentsamskipnad. Disse skal tilby tjenester til sine studenter.

Til toppen