Vil tillate import av frukttrær

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vil tillate fruktprodusentene her i landet å importere eple- og pæretrær, og foreslår en ordning basert på EUs strengeste regler.

Det er i dag underdekning av norsk frukt i sesongen. Derfor ønsker Listhaug å legge til rette for økt norsk fruktproduksjon og bidra til at norske fruktprodusenter kan utnytte det vekst- og inntektspotensial som ligger i økte markedsandeler i fruktmarkedet.

- Jeg vil derfor åpne for en permanent ordning som gir fruktprodusentene mulighet for kontrollert import av eple- og pæretrær basert på EUs strengeste regler. Dette vil utvide den norske produsentsesongen og også gi forbrukerne et bedre tilbud, sier Listhaug. 

 Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug på besøk i fruktgård Ulvik.
Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug vil tillate fruktprodusentene her i landet å importere eple- og pæretrær, og forslår en ordning basert på EUs strengeste regler. (Foto: LMD) Klikk på bildet for stort format, bildet kan fritt benyttes.

Bedre økonomi
Det ligger et stort økonomisk potensial i økt norsk fruktproduksjon, men norske fruktdyrkere er da avhengig av tilgang til tilstrekkelig plantemateriale av god kvalitet og kunne ta i bruk moderne utplanting.  I dag produseres det lite produksjonsklare trær for utplanting i fruktfelt i Norge. Dette skyldes i stor grad norske dyrkningsforhold.

- Import av slike trær fra Europa vil derfor gi norske fruktbønder mulighet til raskere fornying og produksjonsøkning i sine fruktfelt, sier Sylvi Listhaug. 

Moderne tettplanting av produksjonsklare trær vil i henhold til næringens egne beregninger gi om lag 3000 kg/daa i gjennomsnittsproduksjon, noe som er om lag det dobbelte av dagens produksjon. Dette vil kunne gi bonden en økt salgsinntekt på om lag 19.000,- kr/daa/år de første seks årene etter utplanting. Også varehandelen vil ha muligheter for økt inntjening, og de har ambisjoner om å øke førstehåndsverdien av norsk epleproduksjon i størrelsesorden 50 mill. kroner fra 2020. 

Økt mangfold
- Den norske forbruker ønsker mer norsk frukt i sesongen. Ved å legge til rette for at bonden kan produsere mer frukt og tilby et større sortsmangfold i en lengre sesong, vil dette gi både økt mangfold og tilgjengelighet av norsk frukt i sesong til både forbruker og industri, sier Listhaug. 

I dag er det åpnet for å gi dispensasjon til import av plantemateriale av eple og pære på særskilte vilkår. Denne ordningen ønsker man nå å gjøre permanent gjennom å åpne for kontrollert import basert på EUs strengeste regler. Dette for å ivareta hensynet til plantehelsen og i størst mulig grad begrense nye utbrudd av plantesykdommen pærebrann. 

På høring
Mattilsynet vil bli bedt om å lage et utkast til endring av plantehelseregelverket som vil bli sendt på høring. Inntil en permanent ordning foreligger, vil dagens midlertidige ordning for import av kjernefruktmateriale opprettholdes.

Til toppen