Vindmøller til havs: Regler for merking og sikkerhetssoner - Samferdselsdepartementet får ansvaret

Det ligger nå til rette for at regler for merking og sikkerhetssoner som gjelder vindmøller til havs gis i ett og samme regelverk, uansett hvor vindmøller og såkalte energianlegg etableres i sjøen.

Det ligger nå til rette for at regler for merking og sikkerhetssoner som gjelder vindmøller til havs gis i ett og samme regelverk, uansett hvor vindmøller og såkalte energianlegg etableres i sjøen.

- Dette er et tiltak som fører til forenkling, ved at brukerne kan forholde seg til én myndighet og ett regelverk. Dette er med på å forenkle Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Både havenergiloven og havne- og farvannsloven er i dag sentrale ved etablering av anlegg for fornybar energiproduksjon. Begge lovene har hjemler til å fastsette bestemmelser om merking og sikkerhetssoner. For å sørge for at myndigheten ligger hos ett departement har derfor Olje- og energidepartementet overført myndigheten for slike bestemmelser til Samferdselsdepartementet.

Dette er bakgrunnen for at det i statsråd i dag er vedtatt at deler av havne- og farvannsloven utvides til også å omfatte økonomisk sone.

Hjemmel for forskrift
Det foreligger nå hjemmel til å gi bestemmelser om merking og sikkerhetssoner i tilknytning til havneenergianlegg i alle typer farvann (indre farvann, territorialfarvann, økonomisk sone og kontinentalsokkel), og denne myndigheten ligger nå hos Kystverket alene. Kystverket har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide utkast til et slikt regelverk.

Til toppen