Historisk arkiv

Tale ved åpning av ambassaden i Algerie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Alger, 23.10.07

- Nærmere samarbeid med Algerie er noe den norske regjering har ønsket å prioritere. Derfor besluttet vi å etablere en ny norsk ambassade her i Algerie, og derfor er jeg her i dag for å forestå den offisielle åpningen av vår nye utenriksstasjon, sa utenriksminister Støre i sin tale 23.10.07.

Ærede minister og kollega, representanter for StatoilHydro, norske og algirske venner, mine damer og herrer.
 
Det er en stor ære og glede for meg å ønske dere alle velkommen til denne offisielle åpningen av den norske ambassade i Alger.

Nærmere samarbeid med Algerie er noe den norske regjering har ønsket å prioritere. Derfor besluttet vi å etablere en ny norsk ambassade her i Algerie, og derfor er jeg her i dag for å forestå den offisielle åpningen av vår nye utenriksstasjon.

Med denne åpningen markerer Norge den betydning Algerie har som viktig politisk aktør i Afrika. For norsk utenrikspolitikk på dette kontinentet – så sammensatt og fullt av muligheter og utfordringer – representerer et direkte politisk nærvær vårt ønske om å styrke vårt kontaktnett.

Algerie og Norge er begge store olje- og gassnasjoner. Innen energisektoren er samarbeidet mellom våre to lands myndigheter allerede betydelig. Men potensialet er ennå større, og slett ikke bare innen energisektoren. Vår felles tradisjon for å arbeide for større global retferdighet og internasjonal konfliktløsning, er en annen viktig sammarbeidsarena for våre to land.

I dag ønsker jeg å takke alle dere som har bidratt til å etablere vår nye ambassade. Jeg vil takke den algirske regjering. Jeg vil takke utenriksministeriet, som med protokollsjef herr Mesdoua i spissen, bidro til fortgang i alle detaljspørsmål. Takk også til byen Alger's myndigheter, politi og sikkerhetsansvarlige, samt den algirske entreprenøren M. Mansour som har utført et utmerket ombyggingsarbeide i beste fagtradisjon. Jeg vil også få rette en takk til StatoilHydro ved konsernsjef Helge Lund, og selskapets medarbeidere her i Alger for den assistanse de har gitt ambassadør Pedersen og hans stab i etableringsfasen. En særlig takk til henholdsvis nåværende og tidligere landdirektør for Algerie, Kåre Rødsandhaug og Terje Halmøe.

Sist, men ikke minst. En stor takk til ambassadør Pedersen og hans stab – utsendte fra Norge og nye medarbeidere her i Alger. Å etablere en ny ambassade er krevende. Vi i Oslo forventer mye av våre medarbeidere. Kollegaene våre her i Alger har løst oppgavene på en glimrende måte.

Mine damer og herrer,

Denne historiske begivenheten legger grunnlag for dypere og breder samarbeid mellom Algerie og Norge.

Norges tradisjon som bidragsyter til internasjonal utvikling og vårt engasjement for fred og forsoning, vil sammen med vår posisjon som en av verdens ledende olje- og gassnasjoner danne rammen om et bredere og nærere samarbeide mellom våre to land.

Energi vil stå sentralt. StatoilHydro er en betydningsfull industriell aktør. Deres nærvær i Algerie er uttrykk for at erfaringer fra 40 år med olje- og gassvirksomhet i norske farevann nå er grunnlag for engasjement i nye områder. Som her i Algerie, som også andre steder i Afrika. Selskapet tar med seg en viktig industriell og teknologisk erfaring. Det tar også med seg et verdisett knyttet til samfunnsansvar. Alt dette håper vi vil være bidrag til styrkede bånd mellom våre to land.

Som energieksportør ønsker jeg spesielt å trekke fram at vi fra regjeringens side ønsker å fordype samarbeidet med Algerie om utviklingen av miljøvennlig teknologi. Det handler om bedre og renere ressursutnyttelse i våre og andre energirike land. Og det handler om vårt ansvar som energiprodusenter for et globalt miljø som trues av økende CO2 utslipp. Klimaendringene er vår tids store politiske, teknologiske og moralske utfordring. Verden vil trenge mer karbonbasert energi i årene som kommer – samtidig som CO2 utslippene må dramatisk ned for å reversere klimaendringene. Verdens dilemma er dermed vårt dilemma. Vi må produsere mer energi med ny teknologi for å gjøre oss og andre energiprodusenter i stand til å redusere utslippene av CO2. Skal vi klare det må land som Algerie og Norge samarbeide.

Jeg ser også frem til å ta fatt på den omfattende og viktige internasjonale dagsorden i partnerskap med Algerie. Inn i dette partnerskapet tar vi med oss mange ulike og noen felles erfaringer. Arenaene der vi vil ha gjensidig glede av samarbeid er mange, fra arbeidet for fred og utvikling på det afrikanske kontinent til konflikten mellom Palestina og Israel. Spørsmålet om Vest-Saharas fremtidige status er selvsagt av stor betydning for Algerie. Vi har felles interesser i kampen mot internasjonal kriminalitet og i arbeidet med å bekjempe internasjonal terorisme. Vi har også felles interesse av en migrasjonspolitikk som gir rom for enkeltmenneskers verdighet og rettigheter, men som verner mot lovløshet og kriminell utnytting.


Mine damer og herrer

Vi åpner i dag et nytt kapittel i forholdet mellom Algerie og Norge. Men våre forbindelser er ikke nye. Under Algeries lange kamp for frihet og selvstendighet sto Norge fast på det universelle prinsipp om nasjonenes ukrenkelighet og selvbestemmelsesrett. For mange nordmenn var Algeries uavhengighetskamp et symbol på at rettferdighet kan vinnes - at den lille kan vinne over den store, den svake over den sterke.

På 70-tallet, da Algerie tok kontroll over egne energiressurser, så vi likt på behovet for et aktivt engasjement for en rettferdig økonomisk verdensorden.  Algeries daværende utenriksminister Abdelaziz Bouteflikas var en av de mest profilerte aktører i den såkalte nord-sør-dialogen.  Han viste vilje og mot til å ta visjonære politiske initiativer. Slik viste Algerie lederskap og vilje til å endre verden og gjøre den bedre. Denne type lederskap er også i dag avgjørende for å møte menneskehetens utfordringer – ikke minst i klimaspørsmålet.

Ambassaden her i Alger gir oss nye kontaktpunkter  idet algeriske samfunn. Vi ønsker å styrke slike kontakter – til regjering, parlament og administrasjon – og til næringsliv, kultur og næringsliv – og til det sivile samfunn og alle de som står for viktige verdier knyttet til demokrati, frihet og universelle menneskerettigheter.

Algerie og Norge har hver for seg gode forutsetninger for å bidra. Sammen har vi potensiale til å gjøre en forskjell langt utover oss selv. Det er Algeri og Norges felles ambisjon å utnytte dette potensialet. For meg er det nettopp det vi i dag markerer gjennom åpningen av en ny norsk ambassade her i Alger.


 

Til toppen