Martine-saken. Hva har UD gjort?

Utenriksdepartementets engasjement for å bidra til at den antatt skyldige i drapet blir stilt til ansvar for ugjerningen har de siste dagene blitt viet betydelig oppmerksomhet. Nedenfor følger de mest vanlige spørsmål til UD i sakens anledning. Svarene redegjør for hva UD har gjort i denne saken, og hvilke utfordringer vi står ovenfor.

Drapet på Martine Vik Magnussen i London i mars 2008, og Utenriksdepartementets engasjement for å bidra til at den antatt skyldige blir stilt til ansvar for ugjerningen, har de siste dagene blitt viet betydelig oppmerksomhet. Nedenfor følger de mest vanlige spørsmål til UD i sakens anledning. Svarene redegjør for hva UD har gjort i denne saken, og hvilke utfordringer vi står ovenfor.

Norske myndigheter har ikke vært i stand til å få den siktede, jemenitten Farouk Abdulhak stilt for retten. Hvorfor ikke?

Fordi det ikke foreligger noen bilateral utleveringsavtale mellom Storbritannia, hvor forbrytelsen fant sted, og Jemen. Jemen er heller ikke er bundet av noen annen konvensjon om utlevering. I tillegg vil utlevering av egen borger stride mot jemenittisk rett. Det er britiske myndigheter som formelt har ansvar for saken. De arbeider for at den siktede kan fremstilles for en britisk domstol. Vi støtter britiske myndigheter i dette arbeidet og har tett kontakt med britiske myndigheter.

Hva har UD gjort i denne saken?

Vi har brukt de kanaler og de verktøy vi har tilgjengelig for å støtte britiske myndigheter i deres arbeid med å få utlevert Farouk Abdulhak slik at han kan stilles for en domstol i Storbritania.

Utenriksministeren har ved flere anledninger tatt saken opp med sin britiske kollega og fått forsikringer om at saken gis høy prioritet på britisk side. Ambassaden i London har løpende og tett kontakt med Metropolitan Police og det britiske utenriksdepartementet. Ambassaden har også tatt saken opp med Jemens ambassadør i London.

Videre har vi tatt saken opp med myndighetene i Jemen. Norges ambassadør i Saudi-Arabia, som også er Norges ambassadør i Jemen, har vært i Jemen og hatt samtaler med både innenriks- og utenriksministeren. Han har også hatt kontakt med Jemens ambassadør i Riyadh om saken.

I tillegg har UDs Midtøsten-utsending tatt saken opp med Jemens utenriksminister, og saken er tatt opp med Jemens ambassadør til Norge.

Har UD vært i kontakt med Norges generalkonsul i Jemen om denne saken?

Ja. Det er blitt hevdet i norske medier at UD ikke har vært i kontakt med Norges generalkonsul i Jemen, jemenitten Abdulwasa Hayel Saed. Dette er ikke riktig. Vår ambassadør i Saudi-Arabia har vært i kontakt med generalkonsulen, og har hatt flere samtaler med ham om saken. Det bør i denne sammenheng nevnes at generalkonsulen er en forretningsmessig konkurrent til den antatt skyldiges far – og at faren i sin tur er tett koplet til makthaverne i landet. 

Hvorfor er det så vanskelig å få Farouk Abdulhak utlevert fra Jemen?

Fordi Jemens grunnlov forbyr utlevering av egne borgere. For øvrig forbyr også norsk lov utlevering av norske borgere, med unntak for de nordiske land. Det finnes heller ikke et internasjonalt lovverk vi kan vise til i denne saken, og britiske myndigheter kan heller ikke sende folk til Jemen for å hente den mistenkte. Realiteten er at vi er helt avhengig av at jemenittiske myndigheter samarbeider med britene. Vi forventer at myndighetene i Jemen bidrar til rettferdighet skjer fyllest.

Hvorfor kan han ikke stilles for en domstol i Jemen?

Det er ikke norske styresmakter som avgjør hvor en eventuell rettssak finner sted. Det må britiske myndigheter avgjøre. De har så langt avvist at en rettssak skal finne sted i Jemen, blant annet fordi Jemen praktiserer dødsstraff. I Jemen risikerer Farouk Abdulhak dødsstraff dersom han blir funnet skyldig. Norge kan ikke være pådriver for en prosess hvor dødsstraff kan bli utfallet. Det vil være i strid med våre menneskerettslige forpliktelser.

Både Jemen og Norge er medlemmer av FN. Er det aktuelt å bruke FN for å øve press på Jemen i denne saken?

Vi er åpne for de anledninger som måtte by seg, i FN-sammenheng og ellers, til å bringe saken fremover. Norge jobber i mange internasjonale sammenhenger for å hindre at skyldige unndrar seg straff ved for eksempel å flykte til andre land. Norge støtter blant annet arbeidet i FNs folkerettskommisjon med å legge til rette for et effektivt internasjonalt arbeid for bekjempelse av alvorlige forbrytelser og et godt mellomstatlig samarbeid, med sikte på straffeforfølgning eller utlevering av lovbrytere. Det vil vi fortsette med. Men det er dessverre ikke nok til at Jemen utleverer den mistenkte.

Hva gjør UD videre i denne saken?

På tross av både norsk og britisk påtrykk har utlevering av den mistenkte ikke funnet sted. I denne situasjon kan vi – og britene – kun legge politisk press på Jemen for å få til en utlevering, eller annet samarbeid, basert på at Jemen selv har adgang til å igangsette en egen straffeforfølgning av egne borgere for forhold i utlandet. Det har vi gjort og det vil vi fortsette med. Et alternativ til en utlevering er at den siktede frivillig reiser til Storbritannia. Utenrikstjenesten har gjennom ulike kanaler formidlet en oppfordring til familien om at mistenkte frivillig reiser til Storbritannia for å fremstilles for retten der. Et annet alternativ er formelt å kreve en straffeforfølgning i Jemen, men britiske myndigheter har så langt avvist dette.

Til toppen