Abortsøkende kvinner får bedre rettssikkerhet

Det er betydelige forskjeller i praksis i dagens abortnemnder. En ekspertgruppe anbefalte å sikre mer ensartet praksis ved abort etter 12. svangerskapsuke. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår nå å legge til rette for at de regionale helseforetakene kan redusere antall nemnder.

– I ulike deler av helsetjenesten er det for store forskjeller i tilbudet. Jeg er veldig opptatt av at vi får jevnet ut disse forskjellene og at det blir bedre kvalitet på arbeidet også i abortnemndene. Det kan ikke være slik at kvinner som er i en vanskelig situasjon, og som søker abort, blir møtt på forskjellige måter. Alle kvinner skal få sin sak vurdert likt, uavhengig av hvilken nemnd som behandler saken, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Færre abortnemnder vil øke antall saker som blir behandlet i hver nemnd og bidra til bedre kvalitet i saksbehandlingen. Dermed sikres kvinner mest mulig lik praksis ved behandling av abortbegjæringer etter 12. svangerskapsuke.

Mer ensartet praksis

En uavhengig ekspertgruppe identifiserte betydelige forskjeller i praksis i dagens abortnemnder. De foreslo å redusere antall nemnder for å sikre mer ensartet praksis. Helse- og omsorgsdepartementet følger opp anbefalingen gjennom en høring om endring i abortforskriften.

– Endringen innebærer at det ikke lenger kreves nemnder ved alle sykehus som gjennomfører abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke. De regionale helseforetakene kan redusere antall nemnder uten å redusere antall sykehus som utfører inngrepene, sier Bent Høie.

Det er allerede gjort en del for å bedre kvinnenes rettsikkerhet og kvaliteten på arbeidet i abortnemndene. I ekspertgruppens rapport kom det fram at enkelte sykehus ikke hadde formelt oppnevnte medlemmer og varamedlemmer, og at vararepresentanter ble brukt i omfattende grad. Det er derfor presisert i abortforskriften at det skal oppnevnes faste medlemmer og varamedlemmer.

Kompenserer for lengre reisevei

Kvinner har rett til å møte og uttale seg til abortnemnda, men ikke plikt. En reduksjon i antall nemnder kan medføre lengre reisevei for noen kvinner.

– For noen vil lengre reisevei selvsagt være en ulempe. Vi mener det må veie tyngre å sikre fosterets og kvinnens rettigheter gjennom en mer ensrettet praksis, sier Bent Høie.

Kvinner med lengre reisevei skal få tilbud om å delta i nemndsmøte gjennom tilstrekkelig sikret og tilrettelagt videokonferanse. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår også at kvinner som ønsker å delta ved nemndsbehandlingen, får dekket reiseutgifter uten å betale egenandel.

Til toppen