Advokatlovutvalgets utredning på høring

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt Advokatlovutvalgets utredning på høring.

– Det er stor interesse for Advokatlovutvalgets utredning i det juridiske fagmiljøet. I dag sendes utredningen på en bred høring, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Advokatlovutvalget, ledet av høyesterettsdommer Bergljot Webster, ble nedsatt 11. januar 2013 for å gjennomgå dagens regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp. Utvalget skulle foreslå revideringer av regelverket for å tilpasse det til dagens advokatrolle, og vurdere hvorvidt regelverket bør samles i en egen lov. Utvalget overleverte sin utredning NOU 2015: 3 «Advokaten i samfunnet» til Justis- og beredskapsdepartementet 19. mars 2015. 

– Advokater og andre som yter rettshjelp er sentrale aktører i rettspleien. De spiller en viktig rolle for at klientene skal kunne ivareta sine rettigheter. For å sikre dette og for at advokater skal ha størst mulig tillit i befolkningen, er det av stor betydning at vi har et godt og moderne regelverk. Regjeringen har ikke tatt stilling til noen av forslagene, og oppfordrer alle som har gode innspill og synspunkter på forslagene til å sende inn et høringsinnspill, sier justis- og beredskapsministeren. 

Høringsfristen er 1. januar 2016.

Høring om Advokatlovutvalgets utredning

Til toppen