Tale på Agenda Nord-Norge sin konferanse

Statssekretær Audun Halvorsens tale holdt på Agenda Nord-Norge sin konferanse i Mo i Rana 13. november.

«Gud er høyt oppe og tsaren er langt borte.» heter det i et russisk ordtak. Gjennom århundrene har det vært et bilde på avstand, geografisk og mentalt, mellom menneskene og makta – både den verdslige og den geistlige. Samtidig er det bilde på at man får stelle med sitt lokalt – adskilt i tid og rom fra det som skjer der oppe, eller der ute i verden.

Audun Halvorsen
- Verden har kommet til Nord-Norge, og Nord-Norge setter sitt fotavtrykk i verden, sa statssekretær Audun Halvorsen i sin tale i Mo i Rana 13. november. Foto: Aleksandra Wacko, UD

I tidligere tider var nok dette et ordtak og en mentalitet som kanskje også kunne finne gjenklang i Nord-Norge – og ikke minst i resten av Norges oppfatning av landsdelen.

Den tiden er ugjendrivelig forbi.

For, som årets spenstige konferansetittel spiller på, og de neste to dagenes program viser til fulle, så har altså GUD kommet til Nord-Norge. Geografisk avstand betyr ikke lenger adskillelse. Makrotrendene er de samme her som i hele resten av verden.

Nordområdene er også stedet hvor sammenhengen og vekselvirkningen mellom utenriks- og innenrikspolitikk er tydeligst:

Rammene for nordområdepolitikken skapes internasjonalt, samtidig som utviklingen i nord former vår utenrikspolitikk. Det er også kjernen i UDs tilnærming til rollen som koordinator for regjeringens nordområdepolitikk.

---

Så føles det jo helt riktig at globalisering og digitalisering debatteres akkurat her i Mo i Rana. Vi kjenner historien til Norsk Jernverk, som gikk fra å være et nasjonalt symbol etter krigen til å bli en underskuddsbedrift. Før den i dag har gjenoppstått som landsdelens mest omstillingsdyktige industrisentrum i vår globaliserte verden.

Og, Mo Industripark er bare ett eksempel på at det går godt i Nord-Norge. Den økonomiske veksten her er høyere enn i resten av landet og ledigheten er lavere.

Møteplassen Agenda Nord-Norge er et viktig bidrag i denne sammenheng. Og UD er stolt av å kunne støtte deres ambassadørprogram. Vi vil bidra til å fremme unge nord-norske ledere som kan bli toneangivende for landsdelen og nordområdepolitikken fremover.

La meg så si litt om Verden og Nord-Norge. Utgangspunktet er altså at geografiske avstander blir mindre viktig, globale utfordringer blir mer komplekse og geopolitikken får stadig større betydning for næringslivet. Dette merkes også her i Nord.

Derfor lanserte regjeringen denne våren en ny nordområdestrategi – Nordområdene - mellom geopolitikk og samfunnsutvikling - der vi ser utenriks- og innenrikspolitikken tettere i sammenheng.

For utenrikspolitikken er det som setter rammene for hva vi kan få til her i landet. Og jo mer vi får til – kunnskap, teknologi og samfunnsutvikling – jo større gjennomslagskraft har vi også internasjonalt i nordområdespørsmål.

Næringsliv, internasjonalt samarbeid og kompetanse står sentralt i utviklingen av nordområdene.

Vår nordområdestrategi er derfor også en næringsstrategi. Vi ønsker å bidra til ytterligere verdiskapning og vekst.

Norge tar initiativ til og støtter nødvendige grenseoverskridende satsninger i Arktis. Etablering av nye fiberforbindelser til utlandet er en av dem.

Og vi ser at tilrettelegging for næringsvirksomhet har fått økt betydning i Arktisk råd, med Norge som pådriver.

---

Samtidig er vi ikke upåvirket av geopolitiske endringer.

Fortsatt dialog og samarbeid med Russland er viktig for stabilitet i nordområdene. Til tross for en vanskelig internasjonal situasjon har vi lykkes med å videreføre et praktisk og godt samarbeid med Russland i nord på områder av felles interesse. Samarbeid om søk og redning er et slikt område. Og etter den tragiske helikopterulykken på Svalbard, har norsk og russisk redningsmannskap samarbeidet svært godt, under kyndig ledelse av Sysselmannen.

Det er i vår klare interesse at Arktis fortsetter å være en region preget av fred, stabilitet, forutsigbarhet og vilje til samarbeid.

I det bildet hører også Forsvarets kontinuerlige bidrag til suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og situasjonsforståelse i nord hjemme. Dette er en viktig komponent for fortsatt stabilitet og i regjeringens samlede nordområdepolitikk. Forsvarets tilstedeværelse, aktivitet og operative evne i nord har økt, og vil fortsette å øke i årene fremover – påstander om det motsatte til tross.

Men i dagens verden må vi også se utover vårt umiddelbare naboskap. For eksempel åpner normalisering av de politiske forbindelsene til Kina for store samarbeidsmuligheter. Nord-Norge står i sentrum for denne utviklingen. Det er stor interesse for de mange mulighetene landsdelen byr på. Voldsomt potensial.

Når Norge skal fortsette å være ledende i nordområdene fremover, er Kunnskap og innovasjon avgjørende!

Med våre satsninger innenfor forskning og innovasjon skal vi bidra til å fremme omstilling, øke aktiviteten i økonomien og skape nye arbeidsplasser. Gjennom konkrete tiltak, som etablering av et eget senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø, ønsker vi å styrke koblingen mellom forskning og næring.

Et annet eksempel er at vi styrker forskningen på nordområdene og Russland gjennom programmet Norruss Pluss, som vil motta inntil 137 millioner i støtte over de neste tre årene.

Med andre ord: Vårt utgangspunkt er at riktig kompetanse er nøkkelen til fremtidens verdiskaping. Og det investerer vi i.

---

Så – GUD er altså ikke lenger høyt oppe, men skjer her og nå – i menneskers liv - raskere og raskere og raskere.

Verden – eller tsaren om man vil – er heller ikke langt borte.

Verden har kommet til Nord-Norge, og Nord-Norge setter sitt fotavtrykk i verden.

Takk for meg – og lykke til med konferansen!

Til toppen