Aksjeeiere skal få bedre informasjon om lederlønninger

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en ny forskrift om lønnspolitikk i børsnoterte selskaper. De nye reglene krever at selskapene gir mer informasjon om lederlønninger og godtgjørelser.

Åpenhet om selskapers lederlønnspolitikk er sentralt for at aksjeeiere skal kunne ha reell innflytelse over lønnspolitikken og lønnsnivået i selskapet. Målet med de nye reglene er å bevisstgjøre aksjeeierne slik at lønnsnivået blir mer forutsigbart.

Nye krav om retningslinjer og årlig lønnsrapport

Forskriften som departementet foreslår er basert på et EU-direktiv med nye regler om retningslinjer for hvilken lønn og godtgjørelse ledende personer kan få. Direktivet krever også at selskapene må utarbeide en årlig lønnsrapport.

Nærings- og fiskeridepartementet har lagt inn et særkrav om at retningslinjene skal opplyse om resultatoppnåelse innenfor samfunnsansvar og miljø for å kunne gi bonuser og andre typer variabel godtgjørelse.

Reglene skal gjelde for alle børsnoterte allmennaksjeselskaper, ikke bare de selskapene hvor staten har en eierandel.

Fristen for å gi høringsinnspill til departementet er 25. november.

 

Mer om forskriftsforslaget

  • Stortinget vedtok i 2019 nye regler om lønnspolitikken i alle børsnoterte allmennaksjeselskaper. Forslaget utvidet gjeldende regler om retningslinjer for lønnspolitikken for noterte allmennaksjeselskaper, mens reglene for unoterte allmennaksjeselskaper ble opphevet. I tillegg ble det vedtatt at selskapene årlig skal utarbeide og publisere en lønnsrapport.

  • Retningslinjene skal være et rammeverk for hvilken godtgjørelse som kan ytes, tildeles eller tilbys den enkelte ledende personen i selskapet. Lønnsrapporten skal gi en årlig oversikt over godtgjørelsen hver enkelt ledende person har mottatt eller har til gode. Rapporten skal vise lønnsnivåets utvikling til den enkelte de siste fem årene, samt vise hvordan selskapets retningslinjer er overholdt.

  • En ledende person er etter de nye reglene i allmennaksjeloven daglig leder, andre ledende ansatte og ansatte som er medlem av styret eller bedriftsforsamlingen.