Finn aktuelt

Viser 181-200 av 28490 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vil forlenge lov om innreiserestriksjoner

  26.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen fremmer i dag forslag for Stortinget om forlengelse av den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Den midlertidige loven har varighet frem til 1. juni 2021, men foreslås nå forlenget til 10

 • Regjeringen stanser salget av Bergen Engines

  26.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har gjennom en kongelig resolusjon i dag pålagt Rolls Royce å stanse salget av det norske selskapet Bergen Engines AS til selskaper i Transmashholding Group.

 • Søknadsordning for grøntnæringen

  26.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Det er i dag fastsatt forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen.

 • Lite laks kan gi stans i fisket i Tanavassdraget

  26.03.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Lave bestandar av laks i Tanavassdraget bekymrar både finske og norske styresmakter. Resultatet kan bli stans i laksefisket i Tanavassdraget kommande sesong.

 • Nytt lovforslag om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom

  26.03.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Covid-19 har krevd særskilte tiltak for å redusere faren for smittespredning i fengsel og ta høyde for redusert kapasitet i kriminalomsorgen. Etter flere perioder med midlertidige regler, foreslås det nå varige regler som kan komme til anvendelse

 • Regjeringen legger frem Likeverdsreformen

  26.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Statsministerens kontor

  For å gjøre livet enklere for familier som har eller som venter barn med behov for sammensatte tjenester, legger regjeringen frem en ny reform. Likeverdsreformen skal bidra til et samfunn som stiller opp og hvor det er bruk for alle.

 • Norge skal skape flere arbeidsplasser med data som ressurs

  26.03.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fremveksten av dataøkonomien forventes å bli en viktig driver for økonomisk vekst i Norge. Data er en ressurs med et enormt verdiskapingspotensial, og offentlige og private virksomheter må derfor ikke la data ligge ubrukt. Regjeringen vil at Norge

 • Tre vindkraftverk får ikke utsatt frist for idriftsettelse

  26.03.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet har i dag fattet vedtak i klagesakene om utsatt frist for idriftsettelse for Kvinesheia, Remmafjellet og Havsul I vindkraftverk. Departementet opprettholder NVEs vedtak om å ikke gi utsatt frist for idriftsettelse for

 • Ny stortingsmelding om videregående opplæring: Videregående opplæring skal reformeres

  26.03.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Statsministerens kontor

  Med Fullføringsreformen vil regjeringen endre innholdet i videregående opplæring slik at flere fullfører og består. - Med denne reformen gjennomfører vi de største endringene av videregående opplæring siden Reform-94. Vi går bort fra A4-tankegangen

 • Endrer kravet til oppholdstid for statsborgerskap

  26.03.2021 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet foreslår å heve kravet til oppholdstid fra syv til åtte år etter hovedregelen om erverv av statsborgerskap etter søknad.

 • Kulturdepartementet vil gi bedre tilgang til litteratur for personer med funksjonsnedsettelser

  26.03.2021 Pressemelding Kulturdepartementet

  Regjeringen la i dag frem en proposisjon med forslag til endringer i åndsverkloven, om samtykke til ratifikasjon av Marrakechtraktaten og til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å innlemme Marrakechdirektivet i EØS-avtalen.

 • Regjeringen foreslår å styrke studentenes rettigheter i universitets- og høyskoleloven

  26.03.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen legger frem de største endringene i universitets- og høyskoleloven siden 2005. To sensorer på eksamen, fortsatt blind sensur, forbud mot gjengjeldelse ved varsling og bedre tilrettelegging er blant forslagene.

 • Tungoljeforbod for skip på Svalbard

  26.03.2021 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa vil forby skip som seglar på Svalbard, å bruke tungolje. Forbodet skal gjelde heile Svalbard, også utanfor verneområda. Regjeringa legg no fram lovforslaget for Stortinget.

 • Are Forbord utnemnd til ekspedisjonssjef

  26.03.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Are Forbord er i statsråd i dag utnemnd til ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet. Han skal leie Bane- og planavdelinga og tiltrer stillinga 2. august i år.

 • Menon Economics skal gjennomføre verftsstudie

  26.03.2021 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Verftsnæringen er sterkt påvirket av både fallet i oljeprisen og koronapandemien. I dag har Menon Economics fått i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet å gjennomføre en studie av næringen for å kartlegge markedssituasjonen og effekten av

 • Oppnevning av medlemmer til Konkurranseklagenemnda

  26.03.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  I statsråd ble det i dag oppnevnt fire medlemmer til Konkurranseklagenemnda. Medlemmene oppnevnes fra 1. april 2021.

 • Foreslår å endre mineralloven

  26.03.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Næring- og fiskeridepartementet foreslår å endre mineralloven. Målet er en mer lønnsom og bærekraftig mineralnæring.

 • Vil styrkje rettstryggleiken og menneskerettane i foreldretvistsaker

  26.03.2021 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa legg no fram eit lovforslag om at barnesakkunnig kommisjon skal vurdere kvaliteten på utgreiingar frå sakkunnige i foreldretvistsaker før retten kan bruke dei som bevis.

 • Føreslår fri utsetjing av foreldrepengar

  26.03.2021 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa har i dag lagt fram eit lovforslag om fri utsetjing av foreldrepengar. Dette skal gjere foreldrepengeordninga enklare og meir tilpassa behova til familiane.

 • Mariann Hornnes er ny direktør i Direktoratet for e-helse

  26.03.2021 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag åremålsbeskikket Mariann Hornnes som ny direktør for Direktoratet for e-helse for en periode på seks år.