Finn aktuelt

Viser 23161-23180 av 25721 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Ingunn Solheim får Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar 2014

  14.05.2014 Nyheit Kulturdepartementet

  - Det offentlege ordskiftet er med på å danne grunnlaget for eit fungerande folkestyre. I jubileumsåret for Grunnlova er juryen stolt over å heidre ein nynorskbrukande journalist med ei stadig meir sentral rolle i den opplyste debatten, heiter det i

 • Finland og Norge styrker samarbeidet om nordområdene

  14.05.2014 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Finland og Norge etablerer et partnerskap for økt samarbeid om nordområdene. Målet er å styrke det økonomiske og vitenskapelige samarbeidet mellom våre to land, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Stabile utslipp gir optimisme

  14.05.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Mens pilene for noen år siden pekte oppover, var klimagassutslippene omtrent uendret i 2013 sammenlignet med året før. Det bedrer mulighetene for at vi kan nå utslippsmålene i 2020, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

 • Flere organisasjoner mottar midler fra Norsk Tipping i 2014

  14.05.2014 Pressemelding Kulturdepartementet

  Flere organisasjoner vil kunne søke midler fra Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner når ny fordelingsmodell for ordningen fastsettes i dag.

 • Bedre sammenheng mellom forvaring og fengselsstraff

  14.05.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår endringer i reglene om forvaring for å få bedre sammenheng mellom forvaring og ordinær fengselsstraff.

 • Færre saker foreldes

  14.05.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår i dag at straffansvaret for noen av de mest alvorlige straffbare handlingene - som drap, voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 og 16 år - skal unntas fra foreldelse.

 • Lærerløftet styrkes ytterligere

  14.05.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å styrke satsingen på videreutdanning for lærere med ytterligere 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett. Dermed bruker regjeringen til sammen over 600 millioner kroner på dette i 2014. Totalt kan 3662 lærere få

 • Klarsignal til byggingen av det nye Narviksenteret

  14.05.2014 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har i dag gitt grønt lys til byggestart av Narviksenteret. I revidert nasjonalbudsjett for 2014 foreslår regjeringen å gi Narviksenteret tilsagn om ytterligere 7,8 millioner kroner i statstilskudd til finansieringen.

 • Skogsveg i spørjetimen på Stortinget

  14.05.2014 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) svarte på spørsmål frå representantant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) i spørjetimen på Stortinget i dag.

 • 50 millioner kroner til flom- og skredforebygging

  14.05.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  I revidert nasjonalbudsjett for 2014 foreslår regjeringen å øke midlene til flom- og skredforebygging med 50 millioner kroner.

 • Regjeringens arbeid med strategi for CO2-håndtering

  14.05.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Fangst og lagring av CO2 er en sentral del av Regjeringens klima- og energipolitikk. Både det internasjonale energibyrået og FNs klimapanel peker på at fangst og lagring av CO2 vil være viktig for å møte klimautfordringene verden står overfor.

 • Øker avkastningen fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging

  14.05.2014 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringen vil øke den årlige avkastningen fra Fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging betydelig, til to milliarder kroner i 2017. I 2014 utgjør avkastningen fra fondet totalt 1 216 millioner kroner.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2014: Styrker beredskapen

  14.05.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 20,9 millioner kroner til en rekke tiltak for å bedre beredskapen - blant annet anskaffelse av nye redningshelikoptre og etablering av gradert videokonferanseutstyr i departementene.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2014: Utbyggingsselskap for veg: Interimsselskap blir oppretta til hausten

  14.05.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Regjeringa vil ha utbyggingsselskapet for veg på plass så fort som mogleg, slik at vi kan løfte fleire vegprosjekt og gjennomføre utbygginga meir effektivt enn i dag. Vi legg opp til at eit interimsselskap blir oppretta hausten 2014.

 • Kulstad bomstasjon i Vefsn: Betal én gang, få fritt antall passeringer i én time

  14.05.2014 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Samferdselsdepartementet vil be Statens vegvesen om å innføre en ”timesregel” i bomstasjonen ved Kulstad på fylkesveg 78 i Vefsn kommune i Nordland. For alle trafikanter på fylkesvegstrekningen Halsøya - Hjartåsen vil dermed betaling av én

 • Ti millioner til brannsikring av stavkirker og tette trehusmiljøer

  14.05.2014 Pressemelding Klima- og miljødepartementet

  Norge har en rik og verdifull trehusbebyggelse. Brann er den største trusselen mot denne 1000 år gamle byggeskikken. Vi har 28 stavkirker og 180 tette trehusmiljøer som er særlig utsatt for trussel om brann. Brannen i Lærdal var en ny tragisk

 • Regjeringen foreslår standardiserte pakkeforløp for kreftbehandling

  14.05.2014 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å styrke kreftbehandlingen med 5 millioner kroner. Pengene skal brukes til å utarbeide pakkeforløp for kreft, det vil si en nasjonal standard for hvor lang tid de ulike elementene i et

 • Forenkling og effektivisering av plan- og bygningsloven

  14.05.2014 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner legger i dag frem forslag til enklere regler for plan- og byggesaker. Forslagene vil bidra til mindre byråkrati og bedre forutsigbarhet i byggesaker. Dette vil skape en enklere hverdag for

 • Revidert nasjonalbudsjett 2014: Omdisponeringer på bistandsbudsjettet

  14.05.2014 Nyhet Utenriksdepartementet

  Regjeringen foreslår å omdisponere 419,6 millioner kroner innenfor bistandsbudsjettet, samt øke bevilgningen til EØS-finansieringsordningene med 300 millioner kroner for å kompensere for svekket kronekurs.

 • Revidert nasjonalbudsjett 2014: Flere personer uten lovlig opphold skal tvangsutsendes

  14.05.2014 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen foreslår å øke antall tvangsutsendelser av utlendinger uten lovlig opphold i Norge. Samtidig intensiveres innsatsen for å returnere utlendinger med tilknytning til det åpne rusmiljøet i Oslo.

Til toppen