Finn aktuelt

Viser 21-40 av 26972 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Presseinformasjon: Utdrag frå Utanriksdepartementet sitt program i veke 49

  27.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Her følgjer eit utdrag frå programmet til politisk leiing i Utanriksdepartementet i veke 49, 2020.

 • Ikraftsetting av endringer i verdipapirhandelloven (markedsmisbruk, tilsyn og sanksjoner)

  27.11.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag vedtatt ikraftsetting av nasjonale regler som gjennomfører forordning EU nr. 596/2014 Markedsmisbruksforordningen. Markedsmisbruksforordningen og tilhørende regelverk settes i kraft i nasjonal rett 1.mars 2021.

 • Regjeringa vernar 28 viktige skogområde

  27.11.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa vernar 28 skogområde i sju fylke. Områda er levestad for ei rekkje truga artar. Mange av områda har svært høge verneverdiar, med lågtliggande og produktiv skog som er spesielt viktig i skogvernet.

 • E39 Lønset–Hjelset er klar for utbygging

  27.11.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Bygging av veg skal løyse samfunnsutfordringar. Aust for Molde sentrum skal det byggast eit nytt sjukehus. Da må vi sørge for at vegen til og frå sjukehuset er god nok. Strekninga har i dag ein låg standard, og det er på tide med ei oppgradering.

 • Vil etablere investeringsfond i nord

  27.11.2020 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår i stortingsmeldingen om nordområdene å etablere et investeringsfond forvaltet fra Nord-Norge.

 • Nysaldert budsjett: Oppdaterte budsjettall for 2020

  27.11.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  I nysaldert budsjett for 2020 anslås bruken av oljeinntekter til 392,5 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet. Dette tilsvarer 3,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen

 • Inntektssikringsordninga for lærlingar er forlenga

  27.11.2020 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Den mellombelse inntektssikringsordninga for lærlingar er forlenga ut mars etter at budsjettavtalen er på plass. Ordninga gjaldt opprinneleg fram til 1. november.

 • Regjeringen med 15 millioner til tiltak mot pengespillproblemer

  27.11.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Det ble i dag fordelt 15 millioner kroner gjennom regjeringens Handlingsplan mot spilleproblemer. Pengene går til forskning, informasjon, forebygging og behandling av spilleproblemer.

 • Bedriftsutviklere kjemper om gjev pris

  27.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Innovasjon Norge deler hvert år ut Bedriftsutviklingsprisen (BU-prisen) i landbruket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Syv  regionale kandidater er nå klare. De resterende regionale vinnerne kåres utover i november. Og til slutt får den

 • Klagenemnd for tilskot til kulturarrangement

  27.11.2020 Nyheit Kulturdepartementet

  Klagenemnda for tilskot til kulturarrangement skal behandle klagar knytt til stimuleringsordninga og kompensasjonsordningane til kultursektoren, som er etablert som ein konsekvens av covid-19-pandemien.

 • Nett-tv

  Ein politikk for vekst og stabilitet – for menneska i nord og for landet

  27.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Forsvarsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Statsministerens kontor

  Eit sterkt og levande Nord-Noreg er ikkje berre viktig for nord, men for heile landet. Det seier dei åtte regjeringsmedlemma som i dag legg fram den nye stortingsmeldinga om nordområda.

 • Oppfølging av forslag i kvotemeldingen

  27.11.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har i dag vedtatt endringer i strukturkvoteforskriftene. Vedtaket er en teknisk oppfølging av to forslag i kvotemeldingen som Stortinget har sluttet seg til.

 • Statskog frigir jaktmuligheter for flere

  27.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Rimelig elgjakt blir nå tilgjengelig i store deler av landet. Eget jaktlag trenger du ikke. Stor etterspørsel på attraktiv elgjakt gjør at mange får nei etter trekningen hos Statskog. Men kvotene er større enn det mange av jaktlagene tar ut. Dermed

 • Ber Konkurransetilsynet følge luftfartsmarkedet tett

  27.11.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet

  Regjeringen er opptatt av at konkurransen i luftfarten er sunn og fungerer som den skal, også i krisetider. Konkurransetilsynet får derfor nå i oppdrag å følge ekstra godt med på konkurransen i luftfartsmarkedet.

 • Samferdselsdepartementet har mottatt konseptvalutgreiing om Kongsvingerbanen

  26.11.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  På oppdrag frå Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet gjennomført ei konseptvalutgreiing om ulike alternativ for vidare utvikling av jernbanestrekninga mellom Lillestrøm og riksgrensa. Utgreiinga skal kvalitetssikrast før regjeringa tek

 • Vellykket videreutdanning og lederutdanning under pandemien

  26.11.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Barnehagelærere og styrere som har tatt videreutdanning og lederutdanning under pandemien er godt fornøyd med studiet de gjennomførte dette året. Det viser en ny rapport FAFO har levert på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

 • Endring i reiseråd for områder i Finland

  26.11.2020 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til sykehusdistriktene Mellersta Finland, Norra Karelen, Birkaland og Päijät-Häme i Finland.

 • Forskrifter om nasjonale retningsliner for ABIOK-utdanningane er sendt på høyring

  26.11.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet legg med dette fram forslag til nye forskrifter om nasjonale retningsliner for anestesi-, barne-, intensiv-, kreft-, operasjonssjukepleiarutdanningane (ABIOK- utdanningane).

 • Endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr

  26.11.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til endring av lov om forbud mot hold av pelsdyr. Lovendringen gjelder bestemmelser om økonomisk kompensasjon til pelsdyroppdretterne etter avvikling.

 • Tilskuddsordning for reiselivet på Svalbard

  26.11.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen har vedtatt å etablere en tilskuddsordning for omstilling og utvikling av reiselivet på Svalbard på 25 millioner kroner. Ordningen skal bidra til å gjenoppbygge og omstille en hardt rammet reiselivsnæring på Svalbard. Forskrift for