Finn aktuelt

Viser 41-60 av 28459 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Forenkler referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland

  09.04.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  I meldingen om Statens pensjonsfond 2021 foreslår regjeringen at det ikke inkluderes flere fremvoksende markeder i SPUs referanseindeks for aksjer nå. Det legges samtidig opp til at de minste selskapene tas ut av aksjeindeksen, slik at antallet

 • Ny tolkelov skal sikre forsvarlig hjelp og rettssikkerhet

  09.04.2021 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  For første gang får Norge en egen lov om offentlige myndigheters ansvar for bruk av tolk. - Nå skal vi endelig få på plass et tydelig regelverk for å ivareta rettssikkerheten til den enkelte og bidra til forsvarlig hjelp og tjenester. God

 • Foreslår å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrense

  09.04.2021 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Nesten hver tredje arbeidstaker i offentlig sektor omfattes av særaldersgrenser, og må slutte i jobben før den ordinære aldersgrensen på 70 år. Nå foreslår regjeringen å fjerne plikten til å fratre stillingen ved aldersgrensen, slik at arbeidstakere

 • Regjeringen ber om Stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen som gjør IALA til en mellomstatlig organisasjon

  09.04.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Det er fremforhandlet en ny konvensjon om Den internasjonale organisasjonen for maritime navigasjonsinnretninger og -tjenester (IALA). Det betyr at IALA blir et eget folkerettssubjekt i form av en mellomstatlig organisasjon. Da vil organisasjonen

 • Proposisjon om endringer i bankregelverket (gjennomføring av EUs bankpakke) fremmet for Stortinget

  09.04.2021 Nyhet Finansdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag fremmet et lovforslag om gjennomføring av EUs såkalte bankpakke. Lovforslaget innebærer i hovedsak justeringer som legger til rette for nye forskriftsregler. I tillegg fremmes forslag om samtykke til en

 • Styrker det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland

  09.04.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen vil styrke det etiske rammeverket for Statens pensjonsfond utland. Endringene det legges opp til følger i stor grad opp Etikkutvalgets anbefalinger.

 • Ny lov om Opplysningsvesenets fond

  09.04.2021 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Som eit ledd i oppfølginga av skiljet mellom stat og kyrkje fremjar regjeringa no forslag til ei ny lov om Opplysningsvesenets fond.

 • Langsiktig og ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond

  09.04.2021 Pressemelding Finansdepartementet

  Finansdepartementet legger i dag frem meldingen Statens pensjonsfond 2021. Meldingen omhandler regjeringens arbeid med å utvikle investeringsstrategien videre og styrke rammeverket for den ansvarlige forvaltningen. Det gjøres også rede for

 • Forlengjer midlertidige korona-lover på Kunnskapsdepartementets område

  09.04.2021 Nyheit Kunnskapsdepartementet

  Den uføreseielege smittesituasjonen gjer at det framleis kan bli naudsynt med tiltak, til dømes å drive skular og barnehagar på raudt i periodar for å stoppe smitte. Difor føreslår no Kunnskapsdepartementet å forlengje varigheita av dei tre

 • Vil gi utvidet mulighet til å holde digitale møter

  09.04.2021 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  − Vi vil gi interkommunale selskaper mulighet til å ha digitale møter og signere sine protokoller elektronisk også etter pandemien, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup. Regjeringen foreslår også å forlenge varigheten av et

 • Foreslår nye regler for økt åpenhet om og deltakelse fra utenlandske aksjeeiere

  09.04.2021 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen foreslår nye regler som skal gi økt åpenhet om utenlandske eiere av aksjer i Norge, og økt mulighet for utenlandske aksjeeiere å delta i generalforsamlinger i selskapene de eier aksjer i.

 • Endringer i viltloven – Utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin

  09.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen har i dag sendt over til Stortinget en lovproposisjon om endringer i viltloven § 20 tredje ledd. Endringene innebærer at det åpnes for utvidet bruk av kunstig lys (herunder nattoptikk) ved jakt på villsvin.

 • Strammar inn lovverket mot å gifte bort barn

  09.04.2021 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Regjeringa legg i dag fram ei lovendring som skal gi barn betre vern mot ekteskap.

 • Foreslår nemndsløysing for varslingssaker

  09.04.2021 Nyheit Arbeids- og sosialdepartementet

  Regjeringa foreslår å etablere eit lågterskeltilbod for behandling av saker om brot på forbodet mot gjengjelding knytt til varsling etter arbeidsmiljølova. Forslaget er meint som eit alternativ til domstolsbehandling.

 • Nå skal det bli lettere å drive med motorsport

  09.04.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  - Motorsporten er i utvikling, og en tilpasning av regelverket til dagens behov er lenge blitt etterspurt. Derfor legger vi nå til rette for at flere aktører skal kunne drive med motorsport på lukket bane, og vi åpner for at det skal kunne kjøres i

 • Norsk deltakelse i EUs programmer 2021-2027

  09.04.2021 Pressemelding Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringen ønsker at Norge skal delta i en rekke av EUs programmer i perioden 2021 til 2027. En del er videreføring av eksisterende programsamarbeid, men Norge ønsker også å slutte seg til nye programmer.

 • Lars Fause blir ny sysselmann/-mester

  09.04.2021 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag utpekt førstestatsadvokat Lars Fause som ny sysselmann på Svalbard. Fra 1. juli blir stillingstittelen endret til sysselmester, mens navnet på virksomheten endres til Sysselmesteren på Svalbard.

 • Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 15

  09.04.2021 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

 • Samferdselsdepartementet går inn for videre planlegging av fire alternative korridorer for rv. 19 gjennom Moss

  09.04.2021 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Hovedlinjer for valg av trasé for riksvei 19 gjennom Moss har blitt kvalitetssikret eksternt (KS1). På bakgrunn av dette har Samferdselsdepartementet besluttet at fire alternative korridorer skal utredes videre for å finne det beste valget for ny

 • Ny dyrehelseforordningen lagt frem for Stortinget

  08.04.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Innstillingen fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet ble i dag lagt frem for