Finn aktuelt

Viser 121-140 av 25726 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 6 millioner kroner til å rekruttere flere mannlige lærere og lærere med innvandrerbakgrunn

  03.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Høgskulen på Vestlandet (HVL) får 6 millioner kroner for å lede det nasjonale arbeidet med å få flere menn til å velge lærerutdanningen for de yngste elevene. I tillegg utvides målgruppen til å omfatte mannlige søkere til barnehagelærerutdanning, og

 • Ønsker flere ladestasjoner for elbiler

  03.07.2020 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Det blir flere elbiler og vi trenger flere ladestasjoner. Da er det viktig at saksbehandlingen blir så enkel som mulig. Derfor har vi laget et rundskriv som klargjør reglene for etablering av ladestasjoner, sier kommunal- og moderniseringsminister

 • Noreg betaler 530 millionar for redusert avskoging i Indonesia

  03.07.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Etter 10 år med hardt arbeid går avskoginga i Indonesia ned. Utsleppa frå avskoging og skogforringing i Indonesia var lågare i 2016-17 enn i tiåret før. Difor vil Noreg no for første gong betale inntil 530 millionar kroner for dei gode resultata.

 • Åpnes for gratis deltagelse på Bondens marked og salgsmesser

  03.07.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Etter innspill fra Norges Bondelag åpnes det nå opp for gratis deltagelse på Bondens marked og salgsmesser for lokalmat for å stimulere til økt salg.

 • Eldre kyrkjer vert sikra for 27 millionar

  03.07.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  40 kyrkjer frå før år 1800 får no pengar til å skifte ut gamle el-anlegg og varmeomnar og moglegheita til å sikre tak, veggar og tårn mot vêr og vind.

 • Nå kommer masterutdanningen for lærere i praktiske og estetiske fag

  03.07.2020 Nyhet Kunnskapsdepartementet

  Undervisningen i kroppsøving, kunst og håndverk og andre praktiske og estetiske fag i skolen gjøres i over halvparten av tilfellene av lærere uten faglig fordypning i faget. - De praktiske og estetiske fagene er viktige fag i skolen. Det er et

 • Foreslår høyhastighetssertifikat

  03.07.2020 Nyhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis. Det kommer frem i en utredning direktoratet har sendt næringsminister Iselin Nybø. Et av tiltakene i sjøsikkerhetsmeldingen var å vurdere om det bør innføres et slikt sertifikat.

 • Øker satsning på salg av Norge som filmlokasjon

  03.07.2020 Pressemelding Kulturdepartementet

  Som et ledd i regjeringens målrettede satsning på å få flere utenlandske filmproduksjoner til Norge har Kulturdepartementet vedtatt å skille Filmkommisjonen ut av Norsk filminstitutt (NFI) og etablere den nye virksomheten i Bergen.

 • Europakommisjonen ønsker innspill til revisjonen av Solvens II-direktivet

  03.07.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Europakommisjonen har lagt ut en høring om mulige endringer i det regulatoriske rammeverket for forsikringsforetak (Solvens II-direktivet).

 • Utsatte barn og unge skal få bedre hjelp fra det offentlige

  03.07.2020 Pressemelding Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen vil at blant andre barnevernet, skolehelsetjenesten, NAV, sosialtjenesten og skolene skal samarbeide tettere og hjelpe hverandre til å gi et godt tilbud til utsatte barn og unge. Kommunen skal samordne tjenestene og familier og barn med

 • Ungdom gir innspel for å hjelpe lavinntektsfamiliar

  03.07.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Eit ungdomspanel har laga sin eigen rapport med innspel til kva som skal til for at barn og unge som veks opp med dårleg råd, kan få det betre. Rapporten er no overlevert til barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse.

 • DNB får endre konsernstruktur

  02.07.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag åpnet for at DNB kan endre sin konsernstruktur, slik at DNB Bank ASA kan bli øverste morselskap i DNB-konsernet.

 • Løyve til felling av to bjørnar

  02.07.2020 Nyheit Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet gjev løyve til felling av to bjørnar i eit område i Grong, Høylandet og Namsskogan kommunar.

 • Revidert nasjonalbudsjett: No går 53 millionar kroner ut til frivillige organisasjonar til hjelp og støtte for sårbare barn og familiar

  02.07.2020 Nyheit Barne- og familiedepartementet

  Koronakrisa har ført til auka pågang frå barn og foreldre som treng råd knytt til mellom anna vald og overgrep. I tillegg er det færre ferietiltak enn vanleg til sårbare barn og familiane deira på grunn av koronakrisa. No kjem ekstra pengar som

 • Nasjonalt minnested i Hole

  02.07.2020 Nyhet Etter 22. juli

  Det nasjonale minnestedet i Hole etter 22. juli skal etableres ved Utøyakaia, kaia på landsiden der ferga går over til Utøya.

 • Tilleggsavtale gir økt statlig bidrag til byvekstavtalen med Trondheimsområdet

  02.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å nå målet om nullvekst i persontrafikken med bil i byene. Denne tilleggsavtalen bygger opp under dette målet, og vil være et viktig bidrag for å oppfylle

 • Nord-Jæren får byvekstavtale for perioden 2019-2029

  02.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Regjeringen ønsker miljøvennlig byutvikling i byene våre, og byvekstavtalene skal bidra til å redusere klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og

 • Samferdselsministeren besøker Vestfold og Telemark og Viken 3. juli

  02.07.2020 Pressemelding Samferdselsdepartementet

  Samferdselsminister Knut Arild Hareide reiser til Vestfold og Telemark og Viken (Buskerud) fredag 3. juli for å delta på åpning av servicestasjon i Bamble og av ny E134-strekning. Pressen er velkommen til delta på begge arrangementene.

 • Veterinærinstituttet bidrar til FNs Naturpanel

  02.07.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Veterinærinstituttet er invitert inn til en arbeidsgruppe under FNs Naturpanel, som består av totalt 15 deltakere, og skal i juli delta på en workshop og utarbeide en rapport om biologisk mangfold og pandemier i lys av koronautbruddet.

 • Åpner for reiser mellom Europa og Svalbard

  02.07.2020 Pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet

  Regjeringen åpner for at personer som er bosatt i de områdene i Schengen og EØS-området som det fra 15. juli ikke er karanteneplikt for, kan reise også til Svalbard fra 15. juli. Dette gjelder slike tilreisende som kommer med rutefly fra fastlandet

Til toppen