Anbudsutlysning av første hydrogen-elektriske ferje på riksveinettet

- Ny teknologi bidrar til stadig mer miljøvennlige transportløsninger som ikke går på bekostning av hverdagsreisene til folk flest. Vi har allerede elektrisk ferjedrift på kortere strekninger. Nå ønsker vi å utvikle nullutslippsløsninger også på lengre og mer energikrevende strekninger der helelektrisk drift ikke er mulig. Utlysningen av utviklingskontrakt for hydrogen-elektrisk ferje på sambandet rv 13 Hjelmeland-Nesvik-Skipavik viser fortsatt utvikling mot et helhetlig rent ferjetilbud i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Samferdselsdepartementet har godkjent konkurransegrunnlag for riksvegferjesambandet rv 13 Hjelmeland – Nesvik – Skipavik i Rogaland. Det lyses derfor ut en utviklingskontrakt for hydrogen-elektrisk ferje på sambandet. Ny kontrakt vil gjelde fra 2021, for en periode på 10 år.

Sambandet er valgt ut for Statens vegvesens utviklingsprosjekt for en ferje med hydrogen-elektrisk drift. Sambandet ligger i skjermet farvann og ligger derfor godt til rette for dette. Målet med prosjektet er å gjøre nullutslippsteknologi mulig på ferjestrekninger som ikke er egnet for helelektrisk drift. Når teknologien er utviklet og testet på sambandet, kan den videreutvikles til andre og mer krevende samband. Det stilles krav om at ferjen skal kunne driftes helelektrisk og at sikkerheten skal være like god eller bedre enn på dagens ferjer.

Statens vegvesen har gjennomført et tilsvarende utviklingsprosjekt for en helelektrisk ferje. Dette resulterte i driftsoppstart med verdens første helelektriske ferje, MF "Ampere", i 2015.

I tillegg til den hydrogen-elektriske ferjen, stilles det krav til en ferje med nullutslippsteknologi.

Det stilles krav om et reservefartøy som skal settes inn ved planlagte verkstedsopphold. Ved ikke-planlagte driftsavbrudd skal reservefartøyet være i drift innen seks timer. 

Til toppen