Angreps- og bitetrening av hund

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet har bedt Politidirektoratet om å utrede nærmere hvilke retningslinjer som skal følges for at politiet kan gi dispensasjon for angreps- og bitetrening av hunder.

Etter hundeloven er det forbudt å drive angreps- og bitetrening av hunder (§§ 19 og 20). Departementet har mottatt mange henvendelser om hvordan disse bestemmelsene skal forstås. Det pekes på at det foregår en etablert trening innenfor ulike konkurranseformer der hundene skal demonstrere angreps- og bitetrening. Departementet ser derfor behov for en nærmere avklaring av hva som skal til for at politiet kan gi tillatelse til å fravike forbudet i hundeloven.

I det departementet nå bestiller en utredning fra Politidirektortat  ligger det et uttrykk for at slik trening ikke kan foregå uten særskilt tillatelse.

Inntil utredningen foreligger, vil forbudet bli håndhevet på en skjønnsmessig måte slik det har vært gjort hittil, dvs. det vil bli foretatt en individuell vurdering av eventuelle hunder som måtte komme i politiets søkelys ut fra reglene i § 19 (og § 18).

Et forslag til retningslinjer forventes ferdigstilt innen utløpet av 2019.

Landbruks- og matdepartementet fikk 1/3-2019 overført ansvaret for hundeloven fra Justis- og beredskapsdepartementet og derved også ansvaret for en helhetlig gjennomgang av loven som Stortinget har bedt om.

Hund
Stortinget har bedt departementet om en helhetlig gjennomgang av hundeloven. Foto: Colourbox