Ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Strategirådet for Statens pensjonsfond utland overleverte i midten av november en rapport om den overordnede strategien for ansvarlig investeringspraksis. Finansdepartementet har i dag sendt rapporten på høring.

Strategirådet ble i januar i år bedt om å utarbeide en rapport om den overordnede strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland (SPU). Rådet overleverte sin rapport 11. november 2013.

Rapporten inneholder flere innspill til hvordan arbeidet med ansvarlig investeringspraksis kan styrkes. Strategirådet mener Finansdepartementet bør gjøre målet forarbeidet med ansvarlig investeringspraksis klarere. Det bør videre utvikles et sett prinsipper for dette arbeidet som skal ligge til grunn for eierskapsutøvelsen i Norges Bank. Rådet understreker betydningen av mer forskning på forhold som vil kunne ha betydning for avkastning og risiko i fondet på sikt. Videre anbefales økt åpenhet om arbeidet med ansvarlig investeringspraksis. Strategirådet mener også at beslutningene om å utelukke selskaper fra fondets investeringer bør bli en del av en integrert kjede av virkemidler i eierskapsutøvelsen og at det er behov for endringer i arbeids- og rolledelingen mellom Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Bank for å gjennomføre anbefalingene. Strategirådet anbefaler at dagens kriterier for utelukkelse av selskaper bør integreres i mandatet fra departementet til Norges Bank.

I høringsnotatet peker departementet på at det er behov for å gjøre endringer i arbeidet med ansvarlige investeringer og at det vil vurdere hvordan virkemidlene innenfor ansvarlig investeringspraksis kan samles for å sikre en helhetlig bruk av virkemidler.

Finansdepartement vil komme tilbake med forslag til endringer i strategien for ansvarlig investeringspraksis i meldingen om Statens pensjonsfond til våren.

For mer informasjon, se: