Ansvarlig oljepengebruk

Innlegg i Dag og Tid

Revidert nasjonalbudsjett er først og fremst en revisjon av statsbudsjettet som Stortinget vedtok i fjor høst, basert på ny informasjon og nye anslag. Regjeringen har lagt frem en rekke nye anslag som det er verdt å studere. Men det kan være farlig å stirre så intenst på enkelttall at man stirrer seg blind på dem, skriver statssekretær Tore Vamraak (H) i Dag og Tid.

Jon Hustad omtaler i Dag og Tid 13. mai at anslaget for netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten var anslått å bli 204 mrd. kroner, mens vi nå anslår det til 132 mrd. kroner. Ut fra dette lager han et hovedpoeng i sin artikkel at Finansdepartementet bommer grovt på prognoser og at regjeringen ikke fremmer forslag om å dekke inn dette bortfallet av inntekter. Mer enn Finansdepartementets prognoser er det kritikken som bommer.

Oljeprisen ser ut til å bli lavere enn det vi anslo i fjor høst. I stedet for 440 kroner pr fat tror vi nå at oljeprisen i 2016 vil ligge på om lag 346 kroner pr fat. Det er ingen overraskelse at det er stor usikkerhet rundt oljeprisen for tiden. Med kraftig redusert oljepris blir kontantstrømmen fra sokkelen mindre. Et bortfall på 72 mrd. kroner er alvorlig. Situasjonen på Sør- og Vestlandet understreker det. Men utgiftskutt eller skatteskjerpelser i denne størrelsesordenen ville forverret situasjonen betydelig. Vi skal derfor være glad for at vi har en buffer i Statens pensjonsfond utland, som gjør at tallet 72 mrd. kroner ikke får direkte innvirkning på årets og de neste årenes handlingsrom.

Statens pensjonsfond utland har som funksjon å videreføre oljeformuen som en finansformue. Gjennom handlingsregelen er den årlige bruken begrenset til 4 prosent av fondsverdien. Med et fond som vokser vil også bruken kunne vokse. Dette er en ønsket, gradvis innfasing av oljepenger i norsk økonomi. I 2016 legger regjeringen opp til å bruke 2,8 prosent, eller 92,8 mrd. kroner mindre enn 4 prosent-banen. Det har aldri vært større avstand opp til 4 prosent-banen.

Fondet har to kilder: Oljeinntekter, som nå er anslått til 132 mrd. kroner, og realavkastning på finansplasseringene, som nå er anslått til 298 mrd. kroner. Til sammen gir dette 430 mrd. kroner. Bruken er anslått til 206 mrd. kroner. Vi legger altså til side ca. 224 mrd. kroner til fremtidige generasjoner i 2016.

I revidert nasjonalbudsjett har vi foreslått noen små, riktige justeringer for å håndtere arbeidsledigheten på Sør- og Vestlandet. Resultatet er et budsjett som fremdeles er ansvarlig og godt tilpasset den økonomiske situasjonen.

Til toppen