Åpen EU-høring om forslag til reviderte retningslinjer for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon

EU-kommisjonen arbeider med å revidere retningslinjene for statsstøtte til forskning, utvikling og innovasjon (RDI). Nå kan interesserte aktører komme med innspill direkte til kommisjonen.

Kommisjonen har nå igangsatt en åpen høring av de reviderte RDI-retningslinjene. Kort oppsummert mener Kommisjonen at dagens retningslinjer i utgangspunktet er effektive og fungerer etter sitt tiltenkte formål, men at det er behov for enkelte målrettede justeringer for å reflektere den regulatoriske, økonomiske og tekniske utviklingen. Videre er det behov for å tilpasse retningslinjene til nye strategiske prioriteringer, slik som The Industrial and Digital Strategy og Green Deal/Grønne giv.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansvaret for støtteregelverket og for prosessene opp mot Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ved revisjonen av regelverket. NFD vil koordinere et eventuelt norsk innspill til revisjonen av RDI på vegne av departementsfellesskapet.

Her sender du inn høringssvar:

Kommuner, virksomheter, interesseorganisasjoner eller andre interesserte aktører står fritt til å sende inn egne høringssvar direkte til Kommisjonen. Kommisjonen ber om følgende tilbakemelding:

"If you are answering this consultation as a NGO or individual citizen, please click here to submit your contribution.

If you are answering this consultation on behalf of an association or organisation, please click here to submit your contribution.

If you are answering this consultation as a company, please click here to submit your contribution."

Send gjerne kopi av høringssvaret til NFD ved postmottak@nfd.dep.no.