Åpen EU-høring om retningslinjene for støtte til miljø og energi

EU-kommisjonen arbeider med å revidere retningslinjene for støtte til miljø og energi (EEAG). Interesserte aktører kan komme med innspill direkte til kommisjonen.

Kommisjonen er i ferd med å revidere retningslinjene for offentlig støtte, herunder retningslinjene for støtte til miljø og energi (Environmental and energy aid guidelines EEAG).

Kommisjonen har nå igangsatt en åpen høring, som ledd i revisjonen av EEAG samt de tilknyttede miljøartiklene i det alminnelige gruppeunntaket (GBER) artikkel 36 til 49. Høringen skal innhente informasjon om hvordan de eksisterende retningslinjene og GBER fungerer. Høringen har særlig til hensikt å få innspill fra interesserte aktører på rekkevidden av og vilkårene for nasjonale støttetiltak for å bekjempe klimaendringer, støtte til miljøvern og støtte for å sikre energiforsyning.

Evalueringen av EEAG og miljøartiklene i GBER vil finne sted i lys i EUs Green Deal, som har som mål å oppnå klimanøytralitet innen 2050 samt omdanne EUs økonomi til en sirkulær økonomi.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansvaret for støtteregelverket og for prosessene opp mot Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ved revisjonen av regelverket. NFD vil koordinere et eventuelt norsk innspill til revisjonen av EEAG og GBER på vegne av departementsfellesskapet.

Her sender du inn høringssvar:

Kommuner, virksomheter, interesseorganisasjoner eller andre interesserte aktører står fritt til å sende inn egne høringssvar direkte til kommisjonen. Mer informasjon om høringen og lenke til selve høringsdokumentet, finner du her.

Send gjerne kopi av høringssvaret til NFD ved postmottak@nfd.dep.no.

Kommisjonen kommer til å legge ut en oppsummerende rapport om høringen i løpet av våren 2021 på kommisjonens offisielle høringsside. Den endelige rapporten fra høringen vil bli lagt ut samme sted i løpet av høsten 2021.