Åpner for etablering av Europris i Råde kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpner for etablering av Europris i Jonsten næringspark i Råde kommune. – Vi omgjør fylkesmannens avgjørelse i saken. Jeg er glad for at vi nå kan imøtekomme kommunens ønske, kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fylkesmannen i Østfold har avslått en søknad om samtykke etter "Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre", for oppføring av forretningsbygg på 1520 m2 i Jonsten næringspark.

Fylkesmannen mener at det planlagte bygget vil framstå som et handelsområde som faller inn under definisjonen av kjøpesenter i "Fylkesplan for Østfold" og "Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre". Fylkesmannen mener videre at etableringen ikke er i tråd med målsettingene om å styrke eksisterende tettstedssentre og bidra til miljøvennlige transportvalg.

- Vi har vurdert saken og kommet til at det omsøkte bygget sammen med eksisterende forretningsbygg ikke vil framstå som en detaljhandelspark som omfattes av kjøpesenterbestemmelsen i "Fylkesplan for Østfold" og "Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre", sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Departementet legger i sin avgjørelse vekt på at de aktuelle byggene ligger langt fra hverandre og at avkjøringsrampen fra E6 – som ligger mellom forretningsbyggene – gjør at forretningsenhetene ikke framstår som en detaljhandelspark.

"Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre" trådte i kraft 1.juli 2008. Formålet med bestemmelsen er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og å begrense klimagassutslippene. Departementet har ikke tatt stilling til om den aktuelle etableringen er forenlig med disse målsettingene. 

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke etter rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre - etablering av nytt forretningsbygg på gnr. 49 bnr. 13, Mosseveien 50 B i Råde kommune (pdf)

Til toppen