Åpner for nye boliger i Svartskogområdet i Oppegård

– Vi må øke boligbyggingen, så flere får muligheten til å eie sin egen bolig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. I dag sier han ja til over hundre nye boliger i Svartskogområdet i Oppegård kommune.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet i Oppegård kommune. Fylkesmannen i Oslo og Akershusfremmet innsigelse til planen fordi det mangler god kollektivdekning. Innsigelsen er ikke tatt til følge.

- Vi har lyttet til kommunens ønske om å legge til rette for økt boligbygging. Byområdene våre opplever sterk vekst og det er viktig at vi legger til rette for flere boliger, sier Sanner.

Reguleringsplanen legger opp til en økning på 110-115 nye boliger i et eksisterende boligområde vest i Oppegård kommune, mot Bunnefjorden. Et mindre boligfelt tas ut av planen fordi utbygging her ville gitt store terrenginngrep.

Reguleringsplan for Bålerud-, Rødsten- og Bekkenstenområdet ble vedtatt av Oppegård kommune i 2014. Planen legger grunnlag for fortetting av eksisterende boligområder. Planen gir også grunnlag for etablering av ny barnehage, offentlige parkeringsplasser og kyststi.

- Regjeringen er opptatt av økt boligbygging og mener dette først og fremst bør skje i områder med god kollektivdekning. Oppegård kommune har lagt til rette for at det meste av boligbyggingen skal skje langs jernbanen, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det er viktig at det arbeides for å bedre kollektivtilbudet i området på sikt.

Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen