Åpner for økt konkurranse på legemiddelmarkedet

Helse- og omsorgsdepartementet opphever kravet om at grossister som leverer legemidler til apotek må kunne levere alle legemidler som etterspørres i det norske markedet. Dette gjøres for å stimulere til økt konkurranse i legemiddelmarkedet.

Konkurransetilsynet og legemiddelindustrien har ved flere anledninger tatt til orde for at kravet bør oppheves. I det norske markedet er det i dag etablert tre aktører med hver sin integrerte apotekkjede. Disse har i dag kontroll med en svært stor del av apotekmarkedet. Opphevelse av kravet om fullsortiment vil kunne bidra til nye distribusjons­­løsninger og etablering av nye legemiddelgrossister.

Statens legemiddelverk har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet om det foreligger folkehelsemessige hensyn for å bevare fullsortimentkravet. Legemiddelverket har konkludert med at det ikke foreligger slike hensyn.

Endringene i forskriften om grossistvirksomhet med legemidler ble fastsatt 9. desember 2013, med virkning fra 1. januar 2015.

Forslaget til forskriftsendringer ble sendt på høring 19. april 2012. I tillegg til forslag om å oppheve kravet om fullsortiment, ble det også i høringen foreslått en endring i legemiddelloven for å innføre forsyningsplikt på legemiddelindustrien. Dette for å sikre distribusjon av legemidler. Innspill i høringsrunden og erfaringer fra andre europeiske land viser at en slik plikt er vanskelig å avgrense og at det heller ikke gir økt forsyningssikkerhet. Helse- og omsorgsdepartementet tar derfor ikke sikte på å fremme et forslag til lovendring om dette nå.

Les den nye forskriften om endringer for grossister som leverer legemidler

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen