Åpning av Arktisk senter for ubemannede fly

Ny-Ålesund

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen,

Verden er i dramatisk endring. Klimautfordringer og det forestående grønne skiftet gjør at Norge og andre land må forberede seg på omstilling i årene som kommer. Men for de som er ”føre var” ligger det også store muligheter i dette skiftet. Som statsministeren sa i sin nyttårstale i fjor – ”kunnskap er den nye oljen”. I en stadig mer globalisert verden blir kunnskap et stadig viktigere verktøy og konkurransefortrinn.

Kunnskap gir fremtidsmuligheter og kunnskap styrker norsk konkurransekraft. Kunnskap gjør oss også bedre rustet til å møte morgendagens utfordringer.

Kunnskap er derfor en viktig bærebjelke i regjeringenes Nordområdesatsing. Regjeringen ønsker å sikre en tydelig nasjonal tilstedeværelse; bærekraftig forvaltning av naturressursene; styrking av miljøvernberedskap, søk og redning, og utbygging av infrastruktur. Blant annet ved å styrke forskning og overvåking i polarområdene.

Dette skal gi oss bedre kunnskap om hvordan klimaet endrer seg og påvirker miljøet i Arktis, og økt forståelse for hvilke konsekvenser dette kan få for det globale klimaet. Arktisk senter for ubemannede fly vil være en viktig bidragsyter i dette viktige arbeidet.

***


Det er hyggelig å være her i Ny Ålesund i anledning åpningen av ASUF. Gratulerer til universitetet i Tromsø, Norut og Lufttransport som i mange år har arbeidet for å realisere dette prosjektet.

Vi er her i dag fordi dere har lyktes i å bygge opp et forskningsmiljø i verdensklasse. Dette senteret er en videreutvikling av en strategisk satsing på satellit-teknologi, jordobservasjon og fjernmåling ved kunnskapsmiljøene i Tromsø. En satsing som for alvor har gjort Norge til et internasjonalt tyngdepunkt i forhold til beredskap og miljøovervåking i Arktis.

Jeg er både imponert og stolt. Som representant for den norske regjeringen er det inspirerende å se at næringsliv, forskning og akademia går sammen om å utvikle nye løsninger og ny teknologi som gjør oss bedre rustet til å møte noen av de store utfordringene verdenssamfunnet står overfor.


***

Arktis spiller en stadig viktigere rolle i en global verden.

Med en sterk befolkningsvekst, økende behov for sikker og ren energi og ikke minst klimaendringer som truer med å ødelegge rammene for et godt og trygt liv slik vi kjenner det – rettes fokus i økende grad til denne nordligste regionen. Det er her man forventer å finne store deler av verdens kjente men uutnyttede petroleumsforekomster.

Det er også her naturen er mest sårbar, og hvor effekten av klimaendringene først åpenbarer seg. Utfordringene dette fører med seg, må møtes med kunnskap, ansvarlighet og internasjonalt samarbeid.

Nordområdene er en region preget av sterk optimisme og fremtidstro. Vi vet at mulighetene for næringsutvikling og verdiskaping er store. Men vi vet også at økt menneskelig aktivitet fører til store utfordringer. For mens smelting av polisen gir tilgang til petroleumsressurser og nye sjøruter, utgjør det kalde klimaet, mørke og distansen til land en stor risiko for liv og miljø. Det unike men sårbare Arktiske økosystemet står kort og godt i fare.

Næringsutvikling i nordområdene krever en bærekraftig tilnærming. Vi trenger mye mer kunnskap dersom vi som nasjon skal kunne dra full nytte av de mulighetene som finnes. Og samtidig kunne legge til rette for en god miljø- og ressursforvaltning, klimatilpasning og god samfunnsplanlegging.

***

Med etableringen av ASUF her i Ny-Ålesund har Norge og norsk teknologi innen jordobservasjon tatt et viktig steg i riktig retning.

Norge har lenge ligget langt fremme i forhold til innovasjon på dette området. Etableringen av ASUF byr på en unik mulighet for norske forsknings- og innovasjonsmiljøer til å ta en enda viktigere pådriverrolle innenfor industriell teknologiutvikling.

Som vikar for kunnskapsministeren er jeg også glad for å se at utdanningselementet har en sentral plass i denne satsingen. Det er særlig gledelig at Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet oppretter en 3-årig ingeniørutdanning med inntil 20 studieplasser knyttet til operasjoner med ubemannede fly høsten 2016. Universitetet i Tromsø får også en viktig rolle i forhold til sertifisering av piloter av ubemannede fly.

På mange måter er ASUF symbolet på et nytt kunnskapsbasert industrieventyr i Norge. Samarbeid mellom næringsliv, akademia og forskning – som ASUF bygger på – er en av flere forutsetninger for suksess. Jeg er overbevist om at dette samarbeidet vil gjøre ASUF godt posisjonert til å lede an i utviklingen av ny næringsvirksomhet og sivil droneindustri i Norge.

***

Dette er på ingen måte første gang vi nordmenn har utforsket polområdene fra lufta. I 1926 fløy Roald Amundsen sammen med Lincoln Ellsworth, Umberto Nobile og 13 andre i luftskipet ”Norge” ifra Ny-Ålesund over Nordpolen til Teller i Alaska. Dette var første gang polhavet ble krysset. Den gang var formålet å se etter ukjent land. Det fant de ikke.

I dag – snart 100 år senere - er vi samlet for å markere starten på et nytt eventyr. Takket være Amundsen og andre polfarere vet vi mye mer om hvordan Arktis ser ut. I dag handler det derfor ikke om å oppdage – men om å overvåke arktiske farvann og bidra til at operasjoner utgjør en mindre risiko for miljøet.

Dere har en viktig rolle å spille, og jeg ønsker dere all lykke i arbeidet med å utarbeide kunnskapsgrunnlaget for en bærekraftig utvikling av Arktis.

Med det har jeg gleden av å erklære Arktisk senter for ubemannede fly her i Ny-Ålesund for åpnet.

Takk for oppmerksomheten!