Historisk arkiv

Åpning av ny fiskeindustrifabrikk i Kjøllefjord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Kjære alle sammen,

Tusen takk for invitasjonen!

Vi har i dag æren av å ha Grønlands handelsminister på besøk i Kjøllefjord, og jeg vil derfor først ønske vår gjest velkommen.

Kjære handelsminister.

Det er en glede for meg å ønske deg velkommen til Norge og til dette driftige lokalsamfunnet. Det er ekstra hyggelig å vise deg noe av det positive distrikts- Norge har å by på. Vi er i dag vitne til den ekte gründerspirit, som støtter opp om sitt lokalsamfunn. Det er dette som er grunnsteinen i mange av de norske lokale kystsamfunn. Jeg håper derfor du vil sette like stor pris på besøket som meg. 

Som jeg nettopp sa til vår gjest Grønlands handelsminister, er det en sann glede å være i et lokalsamfunn som støtter opp om sine egne på den måten vi ser i dag.

Det er bemerkelsesverdig at dere her i Kjøllefjord klarer å mobilisere kapital, til å investere penger i lokalsamfunnet fremfor å investere pengene i andre foretak plassert langt herfra.

Det vitner om visjonære investorer som øyner muligheter. Disse investorene har sett verdien av nye arbeidsplasser og ringvirkningene disse vil skape i Kjøllefjord.

Men, ikke nok med det!

Vi står i dag i et lokalsamfunn som evner å ser fremover, og som våger å satse på en videre vekst, selv når landet vårt i dag går gjennom en krevende økonomisk omstilling.

Og det må jeg belønne dere for. For det er nettopp lokalsamfunn som Kjøllefjord og visjonære investorer som tør å satse, som kommer til å lede Norge gjennom omstillingen. 

Det er derfor en stor glede for meg å være med på åpningen en ny fiskeindustrifabrikk og også den nye havna i Kjøllefjord.

I motsetning til hva man skulle tro er det ikke hverdagskost for en fiskeriminister å åpne ny fiskeindustrivirksomhet.

Og jeg synes det er flott at det satses og investeres i sjømatindustrien i Norge. Dette er en næring som skaper mange arbeidsplasser og som har positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet. Næringa bidrar til verdiskaping lokalt men også nasjonalt.   

Vi trenger bare å se til årets eksporttall som viser at norsk fiskeri- og oppdrettsnæring er et milliardeventyr. Hittil i år har vi eksportert sjømat for 42,6 milliarder kroner. Dette er en økning på hele 25 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. 

Og eksperter har spådd at marin sektor har potensialet til å mangedoble omsetninga si innen 2050. 

For å legge til rette for den spådde veksten i næringa arbeider regjeringa nå med ulike tiltak for å øke konkurransekraften til industrien. Dette vil også sikre de arbeidsplassene som dere i dag er med på å bygge.

 Regjeringa har derfor lagt fram ei sjømatindustrimelding, og Stortinget har gitt sin tilslutning til flere av regjeringas tiltak, som vi nå har igangsatt:

  • Vi arbeider nå for jevnere råstofftilgang av god kvalitet og utreder flytting av kvoteår.
  • Vi fortsetter åstyrke sentrale innsatsfaktorer som forskning og utvikling
  • Vi arbeider langs flere akser for å sikre markedsadgang og konkurransekraft.
  • Og, vi har satt ned et ekspertutvalg som skal se på forenklinger og forbedringer i systemet for førstehåndsomsetningen av fisk.

Vi har satt ned en kommisjon som skal se på dagens system med leverings- bearbeidings- og aktivitetsplikten i sammenheng. Denne er nå i gang med sitt arbeid.

Vi ble også bedt av Stortinget om å lage:

  • en strategi for rekruttering,
  • en strategi for helårsarbeidsplasser i sjømatindustrien og
  • en strategi for bruk av alt restråstoff.

Dette arbeidet har vi påbegynt. Og vi holder et innspillsmøte om dette i Trondheim allerede neste uke.

Dette noen av de viktigste tiltakene vi legger vekt på når vi skal legge til rette for vekst i næringa.

                                                        ***

Kjære alle sammen,

Før jeg avslutter vil jeg si at dette er et meget egnet sted for en ny fiskefabrikk.

Sjømatindustrien lever i en krevende balanse mellom biologiens svingninger i fangsten og markedets skiftende krav.  Men her i Kjøllefjord har industrien nærhet til råstoffet og hele verden som marked.

Dette er gode forutsetninger for å lykkes!  

Med disse ord ønsker jeg dere derfor lykke til med driften.

Takk for oppmerksomheten!

Til toppen