Åpning av nytt ATV-kontor for behandling av voldsutøvere for Nedre Romerike

Statssekretær Maria Hoff Aanes (FrP), 03.02.14

Sjekkes mot fremførelse Som skedsmoboer, tidligere lokalpolitiker i Fet, fylkestingspolitiker i Akershus og nå som statssekretær i departementet for barn, likestilling og inkludering – er jeg glad for å kunne være med på denne åpningen av ATV-kontoret for Nedre Romerike. Dette har dere jobbet for i mange år, og politikerne lokalt og sentralt har vært med på å jobbe det gjennom. Og endelig er dagen her.

Som skedsmoboer, tidligere lokalpolitiker i Fet, fylkestingspolitiker i Akershus og nå som statssekretær i departementet for barn, likestilling og inkludering – er jeg glad for å kunne være med på denne åpningen av ATV-kontoret for Nedre Romerike. Dette har dere jobbet for i mange år, og politikerne lokalt og sentralt har vært med på å jobbe det gjennom. Og endelig er dagen her.   

Lenge har vold i nære relasjoner blitt sett på som en privat sak som helst skulle holdes innenfor familien. Heldigvis har utviklingen gått i retning av mer åpenhet og av at både frivillige organisasjoner og etter hvert offentlige tiltak har tatt ansvar på området.

Utviklingen av hjelpetilbud knyttet til vold i nære relasjoner er blitt drevet frem av frivillige krefter. På 80- og 90 tallet kom fremveksten av krisesentre og incestsentre. Etablering av behandlingstilbud for voldsutøvere startet opp i regi av Alternativ til vold i 1987. Jeg er gjort kjent med at ATVs tilbud var det første europeiske behandlingstilbudet til menn som utøver vold mot partner.

Offentlige myndigheter har etter hvert tatt over mer ansvar for å ha hjelpetiltak på voldsområdet. Her kan krisesenterloven, tiltak i familieverntjenestene og barnevernet, barnehus og regionale og nasjonale ressurs og forskningssentre nevnes som viktige tiltak.

Vold- og likestillingsperspektivet

Vold skader og ødelegger mennesker både fysisk og psykisk. Vi vet at vold i nære relasjoner kan være svært ødeleggende for utvikling, livskvalitet og helse. Vold i nære relasjoner er både et samfunnsproblem, et kriminalitetsproblem, et folkehelseproblem og et brudd på grunnleggende menneskerettigheter. 

Den groveste og mest langvarige volden i nære relasjoner begås ofte av menn mot kvinner. Vold mot kvinner er både en årsak til manglende likestilling og et hinder for reell likestilling mellom kvinner og menn. Nasjonale og internasjonale studier viser en klar sammenheng mellom nivået på likestilling og frekvensen av vold i en familie. Et likestilt samfunn er et samfunn med fravær av diskriminering, tvang og vold.

I denne sammenheng er det også viktig at vi har fokus på den volden som er rettet mot kvinner med innvandrerbakgrunn. Det er viktig at denne gruppen får god og tilrettelagt informasjon om de tilbud som finnes. Arbeidet med innvandrerkvinners rettigheter er en viktig del av integreringsarbeidet og har høyt fokus i regjeringen.

Barn som utsettes for vold

Barn som utsettes for vold i nære relasjoner, har større risiko for både psykiske og fysiske helseplager som voksne. Vi vet at for barn er det er like skadelig å være vitne til utagerende sinne og vold, som det er selv å være utsatt for volden. Barn preges av slike erfaringer for resten av livet. Vi vet også at mange voldsutøvere selv har levd med vold i barndommen.

I år skal Bufdir, som forvalter familieverntjenestene, i samarbeid med ATV, starte arbeidet med å styrke kompetanse om og øke kapasiteten for behandling av barn som har vært utsatt for vold og overgrep og av unge voldsutøvere. Dette styrket vi også i budsjettet.

Samfunnsmessige konsekvenser av vold

Vold er også et hinder for utviklingene av et lands økonomi, politikk og demokrati, og har store økonomiske konsekvenser på samfunnsnivå. Forskning (Vista Analyse, 2012) viser at vold i nære relasjoner koster det norske samfunnet mellom 4,5 til 6 milliarder kroner årlig.

All bruk av vold strider mot norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter. Vi mener derfor at det er et samfunnsansvar å arbeide mot vold i nære relasjoner.

Vold i nære relasjoner må forebygges og bekjempes. 

Styrket tilbud for behandling av voldsutøvere

Vi må jobbe for at ofre for vold har god støtte og behandlingstilbud, men vi må også tilby behandling for voldsutøvere. Tilgjengelige behandlingstilbud er da et stikkord. 

Det pågår et viktig arbeid med å styrke tilbud for behandling av voldsutøvere. Alternativ til vold er en sentral brikke i dette arbeidet.

I tillegg til det ATV-kontoret som åpnes her i dag, finnes 10 andre ATV-kontorer spredt rundt om i landet. Det finnes også flere ulike andre behandlingstilbud for voldsutøvere, blant annet gjennom Mannssenteret Reform, Brøset Kompetansesenter og Kriminalomsorgen.

Videre vil familieverntjenestene mange steder i landet ha det mest tilgjengelige hjelpetilbudet til voldsutøvere. ATV spiller en viktig rolle i et samarbeid med familieverntjenestene. 

BUFetat og familieverntjenestenes  rolle i arbeidet med volds- og overgreps-problematikk har vært i utvikling de senere år. De siste årene har dette også vært et prioritert område i tjenesten. I om lag hver tiende sak som behandles i familievernet er vold en del av familiesamspillet. 

Regjeringen vil bygge sin politikk for familievern rundt prinsippet om forebyggende arbeid og tidlig innsats for å sikre gode oppvekstsvilkår for barn. I familievernets forebyggende arbeid rettet mot vold i nære relasjoner er det viktig at familieverntjenestene har et godt samarbeid med andre instanser som barnevern, politi, krisesentere, helsestasjoner og Alternativ til vold. Jeg er blant annet opptatt av helse-stasjonene som arena for å fange opp barn og familier i risikosonen.Vi mener at et nærmere samarbeid mellom familievernkontorene og helsestasjonene vil kunne styrke mulighet til å fange opp familier med behov for hjelp på et tidlig stadium. Vi har derfor tatt initiativ ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet for å se på hvordan vi kan styrke dette samarbeidet. 

Avslutning

Regjeringen vil fremover arbeide videre med å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Åpning av nytt ATV-kontor er viktig i denne sammenheng. Det er bra at Nedre Romerike nå får et eget ATV-kontor. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle dere som er til stede her i dag og som bidrar i dette viktige arbeidet. Lykke til med nytt kontor, og med et viktig arbeid fremover!

Til toppen