Historisk arkiv

Tale: Åpning av Trøndersk matfestival, Trondheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Av: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Kjære arrangør og kjære matentusiaster i Trøndelag,

Som landbruks- og matminister har jeg et mantra som jeg stadig gjentar, og som har basis i våre fantastiske råvarer. Jeg vil at den renhet, friskhet, enkelthet og etikk som ligger bak norsk matproduksjon og videreforedling, bokstavelig talt skal komme ”til sin rett” på tallerkenen. Jeg vil at både råvarer, ferdigvarer og selve måltidet skal speile dette og skape identitet og stolthet hos norske produsenter, i små og store bedrifter i næringsmiddelindustrien, hos kokker og hos forbrukere. Og jeg vil at dette skal skape grunnlag for regional utvikling ved at det skapes nye produkter og ny næringsutvikling i skjæringspunktet mellom kultur og næring, som f.eks matkultur og matproduksjon kombinert med satsing på reiseliv og utvikling av attraktive destinasjoner.

Vi står i en unik situasjon her i Trøndelag, fordi vi er så rike på ressurser. Det har gitt oss fremragende mat på bordet og skapt grunnlag for stor aktivitet innenfor jordbruk, fiskeri og havbruk og en næringsmiddelindustri med 5 700 arbeidsplasser, hvorav kjøtt og mjølk i regi av Tine og Nortura til sammen har om lag 1900 arbeidsplasser.

Vi er en stor, landbruksbasert matregion med om lag 7 100 gardsbruk i drift. Med ca. 10 200 årsverk i jordbruket dyrker vi 16 prosent av jordbruksarealet her i landet og omsetter for om lag 5 milliarder kroner.

I tillegg har vi en betydelig aktivitet i tradisjonelt fiskeri, og vi er forholdsvis store i havbruksnæringa og bidrar med om lag 3,5 milliarder eller 20 prosent av førstehåndsverdien og om lag 16 prosent av sysselsettingen i havbruksnæringa.

Og vi må ikke glemme de ville matressurser utenom fiskeri og havbruk. Vi har villaksen i sjøen og i elvene rundt Trondheimsfjorden, i Namsen og i elvene i Åfjord. Her finner vi langt på vei verdens viktigste oppvekstområder for atlantisk villaks. Og vi har en årlig avkastning på om lag 1 100 tonn kjøtt fra elgstammen vår og fra annet hjortevilt.

Vi er derfor en av de største regionale leverandørene av mjølk, kjøtt, fisk, egg, fjørfe og vilt til matmangfoldet i Norge. 

Samlet sett gir dette oss betydelige inntekter og 10-13 prosent av sysselsettingen og bosettingen i regionen. Vi er med dette en av de største og mest betydelige matregioner her til lands.

Matmangfold må bygges nedenfra
Jeg er opptatt av at matmangfold må bygges nedenfra; det må bygges med kunnskap og kompetanse, med samarbeid mellom bedrifter og på tvers av bransjer, enten det dreier seg om matbedrifter eller reiselivsbedrifter.

På landbasis gror det nå fram noen slike bedrifter, men her har faktisk Trøndelag gått i bresjen med produsentnettverk som Rørosmat og Den Gyldne Omvei på Inderøya. Her samarbeider en rekke mat- og reiselivsbedrifter om best mulig tilgjengelighet, kvalitet, service, markedsføring og distribusjon knyttet til mat og regional matkultur i et helhetlig reiselivskonsept.

Vi er også i ferd med å utvikle et innovasjonsmønster med utgangspunkt i videregående skoler som har matfaglige undervisningstilbud, som Mære og Val landbruksskoler og Ladejarlen videregående skole. Mære har i tillegg en navfunksjon i det regionale kompetansenettverket i regi av Verdiskapningsprogrammet for matproduksjon. Mære har også utviklet faglig kontakt med kompetansemiljøer på småskala matforedling i Jämtland.

Vi har også en rekke andre innovasjonsmiljøer som næringshager, inkubatorer og kunnskapsparker innenfor det vi kaller Trøndernettet, som er den felles overbygging, og som også har landbruksinkubatoren i Verdal som en viktig del av innovasjonsstrukturen.

Men også andre aktører er viktige i denne kunnskapsklyngen. Her finner vi for eksempel Norsk Senter for Bygdeforskning og Høyskolen i Nord-Trøndelag og Bioforsk Kvithamar med en viktig satsing innenfor grovfôrproduksjon.

Videre har vi Trondheims-avdelingen til Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og vi har NTNU og SINTEF med stor aktivitet innen marin oppdrett. Høgskolen i Sør-Trøndelag har næringsmiddelteknologiutdanning og Trøndelag Forskning og Utvikling AS sin egen satsing på mat og landbruk, for å nevne noen.

Både kunnskapsmiljøene og klyngen av små og store matbedrifter blir effektivt støttet av landbruksavdelingen hos fylkesmannen i begge fylker og av Innovasjon Norge. 

Det såkalte ”Tenkeloft Trøndersk landbruk” har vært et særlig viktig initiativ fra fylkesmennene og Sparebanken Midt-Norge. Det illustrerer også noe unikt i Trøndelag: et godt samarbeid mellom det offentlige og privat sektor.

Både Innovasjon og fylkesmannen har engasjert seg i småskala foredling og lokal mat. De har blant annet arbeidet med tiltak knyttet til kompetanseheving med utgangspunkt i videregående skoler og høgskoler, utvikling av nettverk gjennom kurs, seminarer og studieturer, tiltak for å stimulere matkulturen og tiltak for styrke salg, markedsføring og distribusjon.

De om lag 200 bedriftene som driver med småskala matproduksjon i Trøndelag har store utfordringer når det gjelder distribusjon – nesten 70 prosent distribuerer produktene sine selv, enten direkte fra gården eller fra messer, torg og festivaler eller direkte til delikatessebutikker, ordinære dagligvarebutikker eller til hotell, restaurant og cateringmarkedet. 

Jeg vil i denne sammenheng nevne de mulighetene som ligger i en aktiv bruk av våre Verdiskapingsprogram for matproduksjon og Utviklingsprogrammet Grønt Reiseliv, både når det gjelder bedriftssamarbeid og muligheter for vekst. Produsentnettverkene kan lære av hverandre, de kan utnytte de muligheter som et samarbeid gir når det gjelder arbeidet med kvalitet, merkevarebygging, distribusjon og markedsarbeid.

Jeg har også forventninger til at etableringen av Regionale forskningsfond skal bidra til at ny kunnskap og økt kompetanse for matsektoren i Midt-Norge.

Næringsaktørene selv viser også vilje til å bidra aktivt her blant annet gjennom etableringen av prosjektet Grønn forskning som har som ambisjon å bidra til økt verdiskapning innenfor grønn sektor i Midt-Norge gjennom å øke brukermedvirkningen til forskning og utvikling (FoU) på feltet.

Det ligger også gode utviklingsmuligheter for bedriftene og skoleverket i å samarbeide med Norges Kokkemesteres Landsforening og organisasjonen Ungt Entreprenørskap, som departementet har samarbeidsavtaler med.

Regionale fortrinn
Min konklusjon er derfor at i Trøndelag har vi det meste: Vi har tilgang på råvarer av unik kvalitet, vi har produksjonsmiljøer og bedriftsnettverk innenfor mat- og reiselivsområdet, som med støtte fra forsknings- og utviklingsmiljøer og forvaltningen utnytter de fortrinn vi har i våre råvarer og i vår matkultur. Som utnytter den kompetanse og de samarbeidsmuligheter som finns på tvers av sektorer og bransjer. Jeg tror dette er og fortsatt vil være viktige elementer i utviklingen av «matfylket» Trøndelag.

Jeg ble derfor glad da jeg fikk invitasjonen til å åpne Matfestivalen. Oi! Trøndersk Mat og Drikk AS” gjør et glimrende arbeid som arrangør av Matfestivalen og er av stor betydning når det gjelder å få fram produsentene i vår landsdel og å stimulere til et samarbeid som synliggjør både bedriftene og de flotte matkultur-produktene som vises fram her på Matfestivalen: Det er mat med særpreg og vekst; det er mat med natur og kultur i ett.

Til lykke med årets Trøndersk Matfestival. Takk for oppmerksomheten!