Historisk arkiv

Åpning av Nordisk Marin Akademi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Svein Ludvigsen tale ved åpningen av Nordisk Marin Akademi i København, mandag 28. februar 2005

Svein Ludvigsen tale ved åpningen av Nordisk Marin Akademi i København, mandag 28. februar 2005. Les også:Ludvigsen lanserer forskningsenhetMer om Nordisk Marin Akademi

Åpning av Nordisk Marin Akademi

København, mandag 28. februar 2005

Svein Ludvigsen, nordisk samarbeidsminister og norsk fiskeri- og kystminister

I dag åpner Nordisk Marin Akademi offisielt – og allerede til sommeren skal de første forskerkursene være i gang.

Dette er derfor en gledens dag for Nordisk forskningssamarbeid og for målsettingene om bærekraftig utvikling av ressursene globalt og i Norden. Bærekraftig ressursutnyttelse er viktigere enn noen gang, og det vi skal markere her vil få betydning for fiskeriene og forvaltning av bestandene av ulike fiskeslag i havet. Som norsk fiskeri- og kystminister og nordisk samarbeidsminister er det en glede for meg å kunne konstatere at de nordiske land nå i større grad enn noensinne skal satse på videreutdanning av marine forskere. Ved å slå sammen våre krefter og samle lærere og studenter i Norden, vil vi oppnå større slagkraft og vise at Norden har spisskompetanse når det gjelder bærekraftig utnyttelse av de marine resurser.

Nordisk forskningssamarbeid er ikke nytt, men Nordisk Marin Akademi er nytt, og det skal styrke det internordiske forskningssamarbeidet og den nordiske ekspertisen innenfor alle fagområder som berører det marine miljø. Det nye nordiske forskningsrådet - Nordforsk - og Nordisk Arbeidsgruppe for Fiskeriforskning satser sammenlagt 10 millioner kroner over fem år for å oppnå den best mulige utdanning for marine forskere i de nordiske landene.

Dette er gjort gjennom etableringen av et "akademi" som skal støtte de som ønsker å arrangere kurs og seminarer over hele Norden innenfor beslektede fag knyttet til fiskeriene, livet i havet og økosystemet og hvordan man benytter resursene på en bærekraftig måte. Alle de nordiske institusjonene som driver marin forskning er inviterte til å delta i dette – og allerede har vi 25 institusjoner som har meldt seg til dette unike samarbeidet. Det er meningen at de første kursene settes i gang allerede sommeren 2005. Kursene skal ha minst åtte deltakere og være av minimum en ukes varighet, slik at kursene gir studiepoeng for dem som for eksempel avslutter et doktorgradsstudium.

Nordisk samarbeid skal gi en merverdi – og resultatene av det nordiske samarbeidet skal være noe andre land og regioner trakter etter. Vi har tatt mål av oss til å være i teten med spisskompetanse innenfor en rekke fagfelt – og vi skal gjennom det nordiske samarbeidet være et forbilde for andre. Vi skal gå foran med gode eksempler.

Det er en stor dag for det nordiske forskningssamarbeidet når vi i dag kan markere starten for Nordisk Marin Akademi. Det er litt spesielt at Akademiet ikke er fysisk lokalisert. Det skal administreres ved Universitetet i Bergen i Norge, med Arild Folkvord, professor i marin biologi som direktør. Men Nordisk Marin Akademi skal drive utdanning over hele Norden, der hvor de som arrangerer de forskjellige kursene fra gang til gang anser det mest hensiktsmessig å holde kursene.

Nordisk Marin Akademi ledes av et styre på fem personer hvor styreleder er direktøren for det islandske fiskeriforskningsinstituttet, Gudrún Pétursdóttir. Hun har følge av professor Erik Bonsdorff fra Åbo akademi i Finland, direktør Ulf Båmstedt ved universitetet i Umeå i Sverige, professor Henrik Gislasson ved det danske fiskeriforskningsinstituttet i København og endelig doktor Gro-Ingunn Hemre fra sjømat og ernæringsinstituttet i Bergen i Norge.

Norden går foran – også på ressursforvaltningsområdet. Fra mitt virke som norsk fiskeriminister kjenner jeg godt forvaltningsregimene i fiskerisektoren. Vi er alle kjent med de endringene som fiskeindustrien og fiskeflåten har stått overfor de siste årene. Den bærekraftig utviklingen blir viktigere og viktigere dersom etterslektene skal kunne høste av ressursene i havet – og i Norden er vi avhengige av det havet kaster av seg. Men vi er også avhengige av samarbeid. Landene i mellom og utøverne i næringa i mellom.

Nordisk Marin Akademi er en god start som kan peke på hvordan vi skal kunne sikre innovasjon og nyskapning og økt kompetanse og ekspertise om det viktige marine systemet. Gjennom dette nordiske samarbeidsprosjektet mellom forskerinstitusjonene tror jeg Norden på nytt kan vise veg og være nyskapende til beste for oss alle.

Nordisk Marin Akademi skal bidra til å utvikle marin forskning i bred forstand. Vi skal ikke bare se på livet i havet, men også på hvordan vi best får utnyttet de marine resurser. Vi skal tenke på hele økosystemet, sikre en bedre fiskeriforvaltning, og bidra til bærekraftig utvikling på en bred og omfattende måte.

Jeg slutter meg helt til professor Arild Folkvord som i et intervju med universitetsavisen i Bergen uttalte at miljøspørsmål og ressursforvaltning i sin natur er flernasjonale. Fiskebestandene er ikke nasjonale anliggender, det er viktig å arbeide på tvers av landegrensene og bygge opp en felles tilnærming til problemene. Nordisk Marin Akademi vil legge til rette for ny forskning i fremtiden, ikke minst i forholdet til større forskningsprogrammer i EU. De baltiske land og Russland vil også naturlig trekkes inn i virksomheten ved akademiet, fordi Barentshavet og Østersjøen angår oss alle i Norden. Vi ser frem til å kunne invitere unge forskere fra nærområdene til å delta i de kurs som blir arrangert av Nordisk Marin Akademi. Også det vestlige atlanterhavsområdet er et område av stor relevans for våre interesser i bærekraftig marin ressursforvaltning.

Og med dette markerer jeg åpningen av Nordisk Marin Akademi og ønsker det hell og lykke. Vi har store forventninger, og gleder oss til å se resultatene av akademiets fremtidige arbeid.

Les også:
Ludvigsen lanserer forskningsenhet
Mer om Nordisk Marin Akademi