Åpningshilsen ved Oppvekstkonferansen 2013

Barn som lever med konflikt og utrygghet – hvordan kan vi hjelpe?

Statsråd Solveig Horne

Dato: Torsdag 24. oktober 2013
Sted: Thon Hotell Arena Lillestrøm
Arrangør: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

INNLEDNING

 • Takk for invitasjonen! Dette har jeg sett fram til. Jeg gleder meg til å ta fatt i oppgavene jeg har som Barneminister. Det er en stor ære å få arbeide med politikk som berører barn og unges hverdag. Dette er et område jeg har vært svært opptatt av i mange år som stortingspolitiker.
 • Hva er så en god oppvekst? Vi som har levd noen år tenker at det er å ha omsorgspersoner som bryr seg – som er glad i deg, uansett.
 • Det er å ha rike muligheter utvikle sine evner, til å knytte gode relasjoner, til å oppleve forventninger og mestring, og til å ha en meningsfull hverdag.
 • Norge er et godt land å vokse opp i for de aller fleste barn og unge.  Vi har foreldre som setter barnet i sentrum. De er opptatt av barns utvikling og etterspør kunnskap om barneoppdragelse og den gode barndommen.
 • Likevel  vet vi at mange barn i Norge er utsatt for en risikofylt oppvekst. Det er barn som vokser opp med foreldrene som har så store problemer og belastninger at det kan ha konsekvenser for den omsorgen barna får. Det er barn om lever med store og vedvarende konflikter mellom foreldrene. Dette bekymrer meg.
 • Å gi barn en trygg oppvekst er en av samfunnets viktigste oppgaver. Det handler om vår moralske plikt til å beskytte barn. Men god hjelp til utsatte barn og unge har også store samfunnsøkonomiske gevinster. James Heckman regnes for å være blant de mest innflytelsesrike økonomer i verden. Han mottok nobelprisen i økonomi i 2000. Heckman mener at økt innsats som bedrer vanskeligstilte barns muligheter er den mest lønnsomme investeringen et samfunn kan gjøre.

BARN OG UNGDOM MÅ FÅ TIDLIG HJELP

 • Barn som utsettes for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep har økt risiko for å utvikle en lang rekke somatiske og psykiske vansker både i barndommen og senere i voksen alder.
 • En del klarer seg bra, men risikoen for å havne utenfor skole og arbeidsliv er langt høyere for denne gruppen enn for befolkningen for øvrig.
 • Derfor er det så viktig at vi ser barn som sliter. Ansatte i virksomheter som møter barn og familier i det daglige,  som helsestasjoner, barnehager og skoler, må ha god kunnskap om hvilke tegn og symptomer de må se etter for å oppdage utsatte barn. De må ha kjennskap til når det er grunn til å være bekymret og vite at de har en selvstendig plikt til å melde sin bekymring til barnevernet.  
 • Vi trenger et bedre og mer forpliktende samarbeid mellom blant andre barnevernet, helsestasjonen, barnehagen, skolen,  barne- og ungdomspsykiatrien og politiet.  Vi vil at barnevernet skal være en tilgjengelig tjeneste og en aktiv samarbeidspartner for andre.

BARN MÅ FÅ RETT HJELP

 • Foreldrene er de viktigste personene i barns liv. Jeg er opptatt av at vi må gi foreldre som sliter den støtten de trenger for å være gode omsorgspersoner for sine barn. Tiltak som styrker samspill og tilknytning mellom barn og foreldre kan forebygge omsorgssvikt.
 • Det er ikke lenge siden den forrige regjeringen la fram dokumentet Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi for å forebygge vold og seksuelle overgrep (2014-2017). Jeg vil følge opp mange av tiltakene i dokumentet, også dem som går på å styrke foreldrerollen og komme tidlig inn med hjelp.
 • Vi vet at barn og unge tar skade av å leve med foreldre som har store og vedvarende konflikter – uansett om foreldrene lever sammen eller hver for seg. Ved vanskelige samlivsbrudd kan familievernet bidra til at foreldrene holder fokus på barnet og barnets beste. Denne regjeringen vil satse på familievernet og forebyggende innsats rettet mot utsatte familier.
 • Vi vil også styrke tilbudet i familievernet til  voldsutsatte barn og unge voldsutøvere. 
 • Barn som barnevernet kommer i kontakt med skal få et godt tilbud. Dette gjelder både for barn som får hjelp hjemme og barn som må plasseres utenfor hjemmet fordi foreldrene ikke kan gi barnet beskyttelse og god nok omsorg. 
 • Alle barn har rett på god omsorg, og barnets individuelle behov skal være gjeldende for valg av tiltak. Barnevernet må ha tilgang på og ta i bruk tiltak som vi vet virker. Barn med sammensatte problemer må få hjelp, om nødvendig fra ulike tjenester samtidig.  
 • Vi vet dessverre at ikke alle får den hjelpen de trenger for å få en bedre hverdag. På dette området vil regjeringen intensivere innsatsen.  Vi vil blant annet styrke kompetansen til dem som jobber i barnevernet.
 • Mestring av skole og utdanning er den enkeltfaktoren som ser ut til å ha størst betydning for hvordan unge mestrer overgangen til et selvstendig voksenliv. Vi vet at de barna som barnevernet kommer i kontakt med ikke lykkes like godt på skolen som andre barn. 
 • Dette er et område som vi fremhever særlig i Regjeringserklæringen. Vi skal sørge for å gi barn i barnevernet en mer tilpasset skolegang. Jeg vil ha tiltak som gjør at disse barna kan prestere bedre på skolen og får en bedre skolehverdag. Vi skal heve ambisjonene på barnevernsbarns vegne! Her er tiltak som styrker samarbeidet mellom barnevern og skole viktig.   
 • Vi vet at hvordan barn har det hjemme påvirker hvordan de mestrer skolen. I rapporten som legges fram i dag står det at bedre resultater og fullføring av utdanningsløp forutsetter at tiltak for å bedre barn og unges oppvekst- og familiesituasjon må sees i sammenheng med tiltak i skolen. Det er jeg helt enig i.
 • Jeg er bekymret for de ungdommene som  gir uttrykk for hatideologi og ekstreme holdninger og som aksepterer handlinger som vold og terror.  Veien videre til voldshandlinger kan for noen være kort.
 • Samfunnet har et ansvar for å se disse unge og å fange dem opp i tide. Det er lærere, lokalt politi, barne- og ungdomsarbeidere, familie og naboer som værer signalene først. Vi må våge å ta tak i utfordringene.
 • I VG i går (23.10.2013) skrev Yousef Bartho Assidiq at barn og unges identitetskrise er en viktig faktor som er med på å skape ekstreme holdninger. Jeg vil jobbe for at barn og unge skal føle seg som en naturlig del av det samfunnet de bor i. Her har også integrerings- og inkluderingspolitikken en naturlig plass.

TIL SLUTT:

 • Konferansen har et svært varierende og spennende program. Det er lagt ned mye tid – og samlet mye viktig kunnskap i den rapporten som legges fram i dag. Jeg er sikker på at dere kommer til å ga herfra og tenke at konferansen var bra og nyttig.
 • Jeg vil benytte anledningen til å si at jeg har stor respekt for det arbeidet som dere gjør for barn og ungdom som lever i risiko, enten dere jobber i en kommune eller i statlig virksomhet.
 • Som statsråd vil jeg gjøre mitt beste for å legge til rette for at alle barn og unge har gode oppvekstvilkår. Men innsatsen deres har stor betydning for om vi lykkes.
 • Den viktigste jobben gjøres lokalt – den gjøres av dere som jobber på en helsestasjon, i barnehagen, i skolen, i barnevernet, på familievernkontoret osv.
 • Kommunene må prioritere barn og unge og sørge for tilrettelagte og gode tilbud. Direktoratet har en viktig rolle i å bidra til at tjenester som ytes har høy kvalitet.
 • Jeg trenger dere i det videre arbeidet som barneminister, familieminister, inkluderingsminister og som likestillingsminister.
 • Vi må spille på lag for å skape en bedre hverdag for alle barn og unge, og deres familier. 
 • Jeg kan love at jeg vil være lydhør for de innspillene dere kommer med. 

 

Lykke til med konferansen!