Åpningsinnlegg innspillsmøte om fremtidens sykehjem og hjemmetjenester med bruker og pårørendeorganisasjoner

Innlegg av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjære alle sammen

Velkommen hit og velkommen til innspillsmøte om fremtidens sykehjem og hjemmetjenester.

Det er veldig hyggelig at så mange ønsker å bidra til å forbedre tjenestetilbudet i kommunene.

Jeg gleder meg til å lytte til deres innspill til meg og til oss om hvordan vi kan skape gode  sykehjem og hjemmetjenester - til beste for den enkelte bruker.

Vår politiske visjon kan oppsummeres slik: Vi skal skape brukernes helse- og omsorgstjeneste.

Sett med brukerens blikk: Ingen beslutninger skal tas om meg, uten at det skjer sammen med meg.

Dette gjelder enten beslutninger tas på systemnivå eller for den enkelte bruker.

Alt som blir gjort skal dreie seg om dette, fra det første møtet med hjemmehjelperen, sykepleieren eller vernepleieren, til dagaktivitetstilbudet, omsorgsboligen eller i sykehjemmet.

Når vi utformer politikk og nye planer rådfører vi oss alltid med ekspertene. De som har jobbet lenge på feltet og kjenner forskningen på området.

Men vi må også rådføre oss med andre eksperter: De som er eksperter på egne liv. Mennesker som mottar tjenester og de som står dem nær, kan fortelle oss noe mer enn forskningsartikler og søylediagrammer.

Derfor er det så viktig at vi lytter til dere.

Pasienter, brukere og pårørende skal være like viktige som fagfolk og forskere i det forbedringsarbeidet vi er i gang med.

Hvis brukerne bestemte hvordan dagens sykehjem og hjemmetjenester skulle utformes, så tror jeg mye hadde sett annerledes ut.

Da hadde kanskje hjemmetjenesten hatt tid til å tilberede et middagsmåltid og slå av en prat, og ikke bare levert ferdigmat på døra.

Da hadde kanskje flere frivillige spurt om brukeren ville bli med på tur, eller kanskje bli lest høyt for.

Da hadde kanskje brukerne sluppet å fortelle de samme tingene flere ganger, når det kom nye hjemmesykepleiere hver dag.

Da hadde det vært brukerens personlige mål som ble lagt til grunn for rehabiliteringsopplegget.

Målet med denne dagen er å få innspill fra dere. Som vet hvor skoen trykker.

Hvordan hadde dagens sykehjem og hjemmetjenester sett ut dersom dere fikk bestemme?

Hva mener dere er utfordringene i dagens sykehjem og hjemmetjenester?

Hva er gode tiltak for å bedre kvaliteten i tjenestene og sikre at brukerne får dekket sine behov?

Vi har snakket med brukere og pasienter i arbeidet med den nye primærhelsetjenestemeldingen

De sier at de kommunale helse- og omsorgstjenestene er oppstykket fordi de er bygget opp om profesjonsgrupper og diagnoser – ikke mennesker.

Brukerne og pasientene sier; ”Tjenestene må tilpasses den enkelte bruker. Ikke den enkelte diagnose.”

Gjennom undersøkelser av brukernes erfaringer med tjenestene, ser vi at vi må forbedre oss på informasjon til pasienter og pårørende og kommunikasjon på tvers av faggrenser.

Vi ser også at vi må forbedre oss på de vanlige dagligdagse tingene som mat, måltider, aktivitet og trivsel.

De kommunale helse- og omsorgstjenestene er ikke bare til for å behandle sykdom. De er like mye til for å gi mulighet til å mestre, til å ha en god hverdag og et meningsfullt liv til tross for sykdom, funksjonstap og smerte.

Da trenger vi helse- og omsorgstjenester som tenker mer på å leve med problemer, ikke bare å leve uten.

Skal vi klare det, er det helt avgjørende at brukerne og deres pårørende er med på å ta beslutningene

Vi må slutte å spørre pasienten: Hva er i veien med deg?

Vi må begynne å spørre pasienten: Hva er viktig for deg?

Vi har nylig lagt fram en stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste. Ett av målene er å bedre den medisinske oppfølgingen av brukerne i sykehjem og hjemmetjenester. Hvordan skal vi få til dette på en god måte?

Denne uken sender vi ut forslag til ny Demensplan på bred høring. Utkastet til plan er et resultat av samtaler med mennesker som selv har demens og deres nærmeste. Nå ønsker vi tilbakemelding på forslagene til hovedgrepene og tiltakene i planen. Hva mener dere?

Til høsten har jeg vært helse- og omsorgsminister i to år.

Mitt budskap til helsetjenesten har hele veien vært dette:

Vi må lytte til dem det angår. Det betyr ikke bare å lytte til pasientene. Det betyr også å lytte til de pårørende.

Tusen takk for at dere har lyttet til meg. Nå gleder jeg meg til å lytte til dere.

Til toppen