Åpningsinnlegg OG21-forum

Olje- og energiminister Tina Bru holdt dette innlegget under åpningen av OG21-forum (Digitalt) 11.november 2020

[Sjekkes mot fremføring]

Tusen takk for invitasjonen til å komme her i dag – på OG21 forum.

Det er hyggelig å få åpne dette forumet som virkelig har blitt møteplassen med stor M for teknologiutvikling i denne bransjen.

Det er jo også litt trist at vi ikke kan møtes fysisk – jeg har forstått at det å mingle og se på teknologiutstillinger også er ett av forumets varemerker. Og at det er avlyst – som så mange andre treffpunkter.

Men jeg kan røpe at jeg har foretatt litt digital mingling tidligere i dag.

Tradisjonen tro har jeg hatt et frokostmøte med noen av dere, dog uten frokost, men med gode diskusjoner om dagens tema..   Jeg fikk mange innspill – og det var gode diskusjoner.

Det er altså næringen selv som vet best hvor skoen trykker – i den svært krevende perioden vi er i nå med en pandemi og lave oljepriser.

I disse usikre tider vil jeg likevel våge å komme med en påstand:

Det kommer en tid der verdensøkonomien vil normalisere seg. Og vi vil fortsatt trenge kompetansen dere representerer, når dette går over.

Det handler om å holde hjulene i gang.

Derfor har regjeringen denne våren stimulert til aktivitet og sysselsetting i norsk økonomi og i petroleumssektoren, gjennom ulike tiltakspakker, som Oljeskattepakken. Vedtatt av et bredt flertall på Stortinget.

Et annet virkemiddel er forsterket innsats på forskning og utvikling:

  • 130 millioner kroner til nye forskningsprosjekter gjennom programmene Petromaks 2 og Demo 2000. Dette skal bidra til å holde på aktiviteten i leverandørindustrien.
  • 3,6 milliarder kroner til ulike tiltak som skal stimulere til grønne løsninger og grønne investeringer i næringslivet. Dette inkluderer blant annet midler til et FME-senter for havvind, som også kan komme leverandørindustrien til gode.
  • Og ikke minst, vi har lansert "Langskip", regjeringens prosjekt for fangst og lagring av CO2 i Norge. I likhet med hydrogensatsingen vår, handler også dette i stor grad om å utvikle den kunnskapen vi har opparbeidet oss på sokkelen.

Vi har også denne uken lansert et nytt arbeid – der vi skal lage en melding om langsiktig verdiskaping fra energisektoren og fra norsk sokkel.

Målet med meldingen er å synliggjøre det industrielle potensialet i norske energiressurser som grunnlag for flere fremtidige lønnsomme arbeidsplasser.

Her vil vi nevne både forskning og internasjonalisering. Denne meldingen vil ikke primært handle om det som holder hjulene i gang i dag – men hvordan flere hjul kan holdes i gang i fremtiden.

Det er også greit å nevne at hovedlinjene i petroleumspolitikken vil ligge fast med denne meldingen.

 

Men satsingen på forskning handler om mer enn bare å holde hjulene i gang.

Når vi en gang er tilbake til normalen skal norsk petroleumsvirksomhet fortsatt være ledende på mange og avgjørende områder.

Det krever en aktiv innsats innen forskning og utvikling, som er et av hovedområdene i vår petroleumspolitikk.

For å utnytte mer av ressursbasen og øke effektiviteten.

For å øke lønnsomheten. Slik en rapport fra Rystad Energy[1] viser; at 1 krone til petroleumsforskning gir 30 kroner tilbake til staten.

Eller for å oppnå enda renere produksjon.  Fordi i snitt er utslippene per produsert enhet på norsk sokkel allerede vesentlig lavere enn gjennomsnittet for andre produsentland. Men - de skal videre ned.

Og - ikke minst er forskning og utvikling avgjørende for konkurransekraften og innovasjonen i leverandørindustrien - som igjen er viktig for velstandsutviklingen og sysselsettingen.

Det handler også om å løse andre utfordringer som ikke er satt på vent under pandemien: Klimautslippene må ned, i en verden som trenger mer energi.

Der kan vi bidra med teknologier som står på skuldrene av petroleumsvirksomheten, som flytende havvind, hydrogen, CO2-håndtering, eller utvinning av mineraler på havbunnen.

I tillegg kommer teknologier vi ikke engang kjenner konturene av i dag.

 

To stikkord for regjeringens petroleumspolitikk er "langsiktighet" og "forutsigbarhet". Men politikken må også utvikles.  

Vi er avhengige av gode innspill, som de jeg fikk på frokosten i dag.

På årets OG21-forum løfter dere frem flere viktige spørsmål, som for eksempel:

  • Hvilke teknologisprang vi står overfor, og hva som skal til for å utnytte dem til fulle?
  • Hvordan kan digitale teknologier gjøre norsk petroleumsnæring mer robust mot svingninger i oljepris og aktivitetsnivå?
  • Eller hvordan skal vi gå fram for å utvikle globalt ledende teknologileverandører, også innenfor dette feltet?

Dette er også en anledning for meg til å gi OG21 skryt:

For i en tid hvor vi skal holde fysisk avstand, samler dere oljeselskaper, universiteter, forskningsinstitusjoner, leverandørindustrien og myndigheter for å bidra til en felles nasjonal teknologistrategi for olje og gass.

Som vi alle vet: én samlet stemme bærer sterkere og tydeligere.

Det handler om å legge til rette for samarbeid mellom de ulike aktørene - og dele kunnskap.

Og ikke minst, vi må hele tiden forbedre oss gjennom innføring av ny teknologi og nye arbeidsmetoder.

For utviklingen i teknologi og kunnskap går raskt – stadig raskere, vil kanskje noen si. Og dette er nettopp grunnen til at OG21-strategien jevnlig må oppdateres.

Neste oppdatering skal fullføres i løpet av neste år. Jeg er ikke i tvil om at dette arbeidet vil ta med mye av det spennende som har skjedd.

Ta for eksempel maskinlæring. Det er en del av utviklingen vi ser på sokkelen med automatisering, stordata og IKT. Det var et sentralt tema på dagens frokostmøte – og noe som regjeringen skal se nærmere på i stortingsmeldingen om datadrevet økonomi og innovasjon som kommer til våren.

Vi har nå fått en rapport fra OG21 som viser at maskinlæring kan bidra til å fortsette den utviklingen vi har sett på sokkelen gjennom lavere kostnader, økt produksjon og reduserte klimagassutslipp.

Det er en vinn-vinn-vinn situasjon. Som igjen gir oss et godt innblikk i hvordan utformingen av petroleumspolitikken vår bør være.

Regjeringen bidrar gjennom gode og stabile rammevilkår for hele sektoren. Samt med direkte bevilgninger til petroleumsforskningen, men også til annen forskning og utvikling, som IKT og digitalisering. Som er viktig for denne industrien.

Men, det er næringen og forskningsmiljøene selv som skal gjøre den store jobben. Det er dere som ser løsningene for fremtiden. Forsker på de – utvikler de - og tester de.

Dere er en avgjørende del av vår globale kompetanseklynge for petroleum – og dere skaper store verdier.  Hver eneste dag.

Så kjære alle sammen, lykke til med det viktige arbeidet og med årets OG21-forum.

Vi lytter, og så håper jeg at vi snart sees igjen.

Takk for oppmerksomheten!

 

[1] Skrevet på oppdrag for Forskningsrådet. For perioden 2008-2018

Rapporten kan leses her.