Arbeider for å bedre luftkvaliteten

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

-Arbeidet med lokal luft er et prioritert område for regjeringen. Klima- og miljødepartementet vil nå gå nøye gjennom rapporten fra Riksrevisjonen og vurdere hvordan vi kan følge opp.

Riksrevisjonen påpeker i sin rapport i dag at "de nasjonale målene for lokal luftkvalitet overskrides i mange byområder" og etterlyser bedre offentlig samarbeid. 

- Det er positivt at Riksrevisjonen har vurdert myndighetens arbeid med luftkvalitet. Jeg er glad for at de trekker frem at de fleste byer nå overholder grenseverdiene for svevestøv. Det er likevel ingen tvil om at luften i enkelte byer fremdeles er for dårlig, og regjeringen arbeider målrettet for å bedre dette, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Hun understreker at det er viktig at kommuner og anleggseiere tar i bruk de virkemidlene de allerede har, som for eksempel piggdekkgebyr og mulighet for å øke takstene i bomringen. Regjeringen har imidlertid besluttet å gi kommunene flere virkemidler for å redusere luftforurensningen.

Regjeringen vil legge til rette for at det kan etableres lavutslippssoner i byene. Et forslag om å gi kommunene mulighet til å stille krav til lav- eller nullutslipp i drosjenæringen er sendt på offentlig høring. Det arbeides med sikte på å legge til rette for miljødifferensiering gjennom autopass-systemet. Regjeringen har også åpnet for tidsdifferensierte bompenger i Bergen.

-Jeg deler også Riksrevisjonens syn om at målstrukturen kan være komplisert og krevende for kommunene. Regjeringen er bedt om å legge frem en sak for Stortinget med tiltak for å redusere svevestøv og annen luftforurensning til nye grenseverdier, og det vil i den sammenheng være naturlig å vurdere målstrukturen på nytt, sier Sundtoft.

Miljødirektoratet har som rapporten viser forsterket sin oppfølging av kommunene i perioden etter 2013. Det er avholdt møter med alle de berørte kommuner, og det er utarbeidet flere veiledere blant annet om tiltaksutredninger.

-Jeg vil sørge for at Miljødirektoratet fortsetter sitt gode arbeid på dette området. Samtidig er det viktig at kommunene gjør sin del av jobben og setter i verk tiltak som kan bedre luften. Staten vil bidra positiv i dette samarbeidet, sier Tine Sundtoft.