Arbeider for Norges næringsinteresser i Brussel

Av Børge Sved, EU-delegasjonen

EUs arbeid for å styrke konkuranseevnen gjennom utviklingen av det indre markedet og en ny industripolitikk går for full maskin. Som ny næringsråd ved EU-delegasjonen følger Lars Erik Nordgaard opp Norges interesser.

Lars Erik Nordgaard er ny næringsråd ved EU-delegasjonen. Foto: Børge Sved/EU-delegasjonen.

EUs arbeid for å styrke konkuranseevnen gjennom utviklingen av det indre markedet og en ny industripolitikk går for full maskin. Som ny næringsråd ved EU-delegasjonen følger Lars Erik Nordgaard opp Norges interesser.

Lars Erik Nordgaard er ingen nykommer verken i Brussel eller på de ulike saksfeltene Norge samarbeider med EU om gjennom EØS-avtalen. Han var ansatt i EFTA-sekretariatet da Norges forhandlinger om EØS-avtalen ble satt i gang i 1989. Siden den gang har turen gått innom både Det internasjonale pengefondet (IMF), EFTA-sekretariatet i Genève og Nærings- og handelsdepartementet.

De siste fem årene har juristen Nordgaard jobbet som direktør for EFTA-sekretariatets koordineringsavdeling i Brussel. I desember tiltrådte han stillingen som næringsråd ved EU-delegasjonen

Viktig år for det indre marked
Selv om EØS-avtalens virkeområde og prosedyrene er velkjente, blir det likevel en ny rolle for Nordgaard når han skal følge utviklingen i EU fra et norsk ståsted. Han vil ha ansvar for EUs næringspolitikk, det indre marked samt tjenester, skipsfart og turisme. Alle saksområder er relevante for Norge gjennom forpliktelsene i EØS-avtalen.

2013 blir et viktig år for det indre marked. Europakommisjonens forslag til gjennomføringen av begge handlingsplanene for det indre markedet (Single Market Act I  og Single Market Act II) skal etter planen behandles av Rådet og Europaparlamentet i løpet av året.

- På bakgrunn av den økonomiske krisen har arbeidet med å revitalisere det indre markedet skutt fart. Nå ser vi at forslag som har vært på bordet siden 70-tallet er i ferd med å bli vedtatt, sier Nordgaard, og viser til enhetspatentet som ble vedtatt  i desember 2012.

Utfordringer og muligheter for Norge
EU er Norges desidert største handelspartner og det indre markedet er også en del av Norges hjemmemarked gjennom deltakelsen i EØS-samarbeidet. Det meste av det EU vedtar i næringspolitikken vil bli direkte innlemmet i norsk lov, mens andre tiltak vil ha en mer indirekte innvirkning.

- En av de viktigste oppgavene mine er å få innsikt i arbeidet som gjøres på EU-siden på et tidlig tidspunkt mens Kommisjonen utarbeider lovforslagene. Det er ikke minst her handlingsrommet vårt ligger, og det er her vi har de best muligheter til å komme med konkrete innspill til forslagene som diskuteres, forklarer Nordgaard.

På politisk nivå engasjerer Norge seg gjennom formelle innspill, enten bilateralt eller sammen med EØS/EFTA-landene, på uformelle ministermøter, i møter med kommissærene for EUs næringspolitikk og det indre marked og gjennom innlegg i den indre markedskomiteen i Europaparlamentet.

Det er også viktig å holde nær uformell kontakt med Kommisjonens embetsverk og representanter for medlemslandenes representasjoner i Brussel

Vil styrke industrien
I tillegg til å følge gjennomføringen av den andre handlingsplanen for det indre marked, blir også gjennomføringen av den nye industripolitikken som omfatter en rekke områder som konkurransepolitikk, handel, innovasjon og energi, og andre elementer som har betydning for europeisk næringslivs konkuranseevne i dagens globaliserte økonomi sentral for Lars Erik Nordgaard det neste halvåret.

Det uttalte målet er at industriproduksjonen i EU skal økes fra dagens nivå på 16 prosent av samlet verdiskapning (BNP) til 20 prosent i 2020. 10. desember i fjor ga EUs konkuranseevneråd generell støtte til industripolitikken Kommisjonen har fremmet.

- Det som skjer med det indre marked nå er i stor grad det samme som har skjedd med bank- og finanssektoren i kjølvannet av finanskrisen. Den økonomiske krisen med økende ledighet og fallende investeringer har utløst et akutt behov for en gjennomgang av eksisterende regelverk og en revitalisering av det indre marked. Målet er å bedre konkurransekraften og på den måten skape flere arbeidsplasser, sier Nordgaard.

Nye regler for skipsfart viktige for Norge
Kommisjonens forslag om nye regler for skipsfart er også viktige for Norge. Om lag 40 prosent  av all varetransport i det indre marked i dag skjer med skip. Denne  transporten defineres som internasjonal skipsfart og Kommisjonen foreslår at den skal omdefineres til innenriks skipsfart. Dette vil blant annet bety at de administrative og tollrelaterte prosedyrene vil bli kraftig forenklet i forhold til i dag, noe som igjen vil gi besparelser for denne transporttjenesten.

- Kommisjonens forslag berører alle former for transport, og målet er å integrere dem bedre. Det er viktig for Norge å følge med her, så vi får de samme konkurransevilkår som EU-landene. Maritime tjenester er innlemmet i EØS-avtalen, men ikke EUs tollregelverk, forteller Nordgaard.

Kartlegger mineraler
Et annet område som blir interessant å følge i 2013 er utviklingen av EUs politikk angående råvarer og mineraler som er en del av den nye industripolitikken. Norge deltar i dette arbeidet, blant annet i evalueringen av mineraler som er kritiske for europeisk industri gjennom EUs råmaterialeinitiativ.

- Arbeidet med mineraler har flere aspekter og er også spennende for flere norske regioner. Det åpner for ny næringsutvikling gjennom partnerskap for kartlegging av sjeldne mineraler som ikke er kartlagt ennå, sier Nordgaard.

Handel med tredjeland
I tillegg til alle lovforslagene som omhandler det indre marked, vil Nordgaard også følge med på EUs handelspolitikk overfor tredjeland.

- Dette berører ikke Norge gjennom EØS-avtalen men er likevel interessant for oss. EU inngår handelsavtaler med de samme landene som Norge gjør gjennom EFTA, så det er viktig at vi er orientert om hva som foregår på dette feltet. Videre er det av interesse for EU å følge med i hvordan EFTA forhandler sine handelsavtaler, så informasjonsflyten vil gå begge veier, avslutter næringsråden ved EU-delegasjonen.

LES OGSÅ:

Partnerskap om råmaterialer

Takker for norsk støtte til styrking av det indre marked

Europakommisjonens sider om handlingsplanene for det indre marked

EUs strategi for sysselsetting og vekst – Europa 2020

Til toppen