Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arbeidet med referanseindeksen for aksjer i SPU

Finansdepartementet har mottatt vurderinger fra Norges Bank om sammensetningen av referanseindeksen for aksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU). Departementet skal legge frem sine vurderinger i meldingen om Statens pensjonsfond våren 2020.

– Aksjer utgjør hoveddelen av investeringene i SPU og det er viktig at rammeverket for disse investeringene er godt og oppdatert. Frem mot våren skal vi vurdere om det er behov for å gjøre justeringer i indeksen. Bankens vurderinger er ett av innspillene vi får i dette arbeidet, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Finansdepartementet vil gjøre brede vurderinger, herunder både av risikoen og hvordan de forventningene som stilles til forvaltningen av våre felles sparepenger kan ivaretas på best mulig måte. Derfor har også konsulentselskapet og indeksleverandøren MSCI blitt bedt om å utarbeide en rapport med analyser av utviklingstrekk i aksjemarkedet og konsekvenser av ulike geografiske sammensetninger for avkastning og risiko. Rapporten skal være klar i løpet av høsten.

Både vurderingene fra Norges Bank og rapporten fra MSCI vil inngå som en del av beslutningsgrunnlaget når Finansdepartementet skal ta stilling om det bør gjøres justeringer i rammeverket og referanseindeksen for aksjer i SPU. Departementet vil legge fram sine vurderinger i meldingen om Statens pensjonsfond til våren.

Tilpasningen til eventuelle endringer i referanseindeksen vil bli gjort gradvis over tid.

Bakgrunn

Finansdepartementet har iverksatt en gjennomgang av rammeverket og referanseindeksen for aksjeinvesteringene i SPU. Arbeidet er redegjort for i meldingen Statens pensjonsfond 2019 (Meld. St. 20 (2018-2019)).

Norges Bank ble i brev 6. november 2018 bedt om å bidra med bl.a. analyser og vurderinger av avkastnings- og risikoegenskaper, samt å vurdere om den regionale sammensetningen av indeksen bør endres. I tillegg ble banken bedt om å redegjøre for rammeverket for styring og kontroll av den særskilte risikoen ved investeringer i fremvoksende markeder og erfaringene med investeringer i disse markedene. 

Om referanseindeksen

Referanseindeksen for aksjer i SPU tar utgangspunkt i markedsindeksen FTSE Global All Cap. Med unntak av Norge, inkluderer den alle land som indeksleverandøren FTSE Russell klassifiserer som utviklede markeder, avanserte fremvoksende markeder eller sekundære fremvoksende markeder. Sammensetningen av indeksen søker å ivareta viktige hensyn ved investeringsstrategien for fondet, som bred spredning av risiko og høsting av risikopremier. Det blir vektlagt at forvaltningen skal være ansvarlig og at det skal være størst mulig grad av åpenhet.

Til toppen