Historisk arkiv

Arbeidslivspolitisk råd foreslår strategier og tiltak for økt rekruttering av personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

På møte i Arbeidslivspolitisk råd i den 9. mai 2006 tok Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen initiativ til å nedsette en partssammensatt arbeidsgruppe for å vurdere tiltak og strategier for økt rekruttering av personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn.

Arbeidsgruppens rapport og forslag ble overlevert statsråden og behandlet på møtet i Arbeidslivspolitisk råd den 6. mars og Arbeidslivspolitisk råd ga på møtet sin formelle tilslutning til forslagene i rapporten.

 

Bjarne Håkon Hanssen mottar rapport fra arbeidsgruppen.
Bjarne Håkon Hanssen mottar rapporten fra arbeidsgruppen.

  

Bjarne Håkon Hanssen understreket viktigheten av at partene fortsetter arbeidet med å følge opp rapporten. I rapporten foreslås fire konkrete tiltak for å bidra til økt rekruttering av personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn:

  1. Mangfoldsløft: Forslaget innebærer at det rundt om i landet etableres 5 konkrete samarbeidsprosjekter mellom Arbeids- og velferdsetaten, IMDi, aktuelle kommuner, arbeidsgivere, samt arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene.
  2. Rekrutteringspakken; Forslaget innebærer at det utvikles et eget nettsted som gir praktisk råd og veiledning i rekrutteringsarbeidet primært til arbeidsgivere og tillitsvalgte.
  3. Mangfoldsbanken; Forslaget innebærer forsøk med et elektronisk register og eget nettsted for virksomheter som vil tilrettelegge for arbeid med etnisk mangfold i sin organisasjonsutvikling.
  4. Rekrutterings- og mangfoldsopplæring for ledere og tillitsvalgte; Forslaget innebærer at det utarbeides modulbasert opplæring for ledere, rekrutteringsansvarlige og tillitsvalgte.

Arbeidsgruppen kommer i tillegg med flere generelle anbefalinger og strategier for å øke rekrutteringen av personer med ikke vestlig innvandrerbakgrunn.

Les rapporten