Enige om å styrke håndhevingen av direktivet om utsendte arbeidstakere

EU har nylig avsluttet forhandlingene om nytt håndhevingsdirektiv. Direktivet gjelder tiltak for å hindre sosial dumping. Håndhevingsdirektivet skal sikre at arbeidstakere som er utsendt i forbindelse med tjenesteyting i andre EØS-land får den beskyttelsen de har krav på.

- Den oppnådde enigheten om håndhevingsdirektivet vil gi oss mulighet til å videreutvikle og videreføre våre ordninger knyttet til utsendte arbeidstakere fra EØS-land. Dette er i tråd med hva vi har arbeidet for overfor EU, sier Vidar Helgesen, statsråd for EØS-saker og forholdet til EU.

Direktivet skal nå godkjennes internt i EU. Rådet har allerede gitt sin tilslutning, mens EU-parlamentet skal ha avstemning om direktivet i april. Hvis direktivet blir vedtatt, må medlemsstatene gjennomføre reglene fra 2016.

EU-kommisjonens opprinnelige forslag hadde en uttømmende liste over tillatte kontrollmekanismer. Dette har blitt endret til en åpen liste med kontrolltiltak som kan suppleres med nye tiltak, innenfor rammen av EU-retten for øvrig. Det vil ikke kreves noen forhåndsgodkjenning av nasjonale kontrolltiltak.

– Det er positivt at EU har klart å bli enige om en felles plattform for å bedre håndheving av utsendingsregelverket. Ikke minst er det bra at det nå ser ut til å bli en åpen liste over kontrolltiltak. Vi vil fortsette arbeidet mot sosial dumping med full styrke, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

 

Til toppen