Viktige markeringer: Arctic Frontiers 10 år, Arktisk råd 20 år

I dag åpner den tiende Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø. Konferansen har med sine 1400 deltakere fra 30 land etablert seg som den ledende arena for diskusjon av nordområdespørsmål. Kort sagt en konferanse som er Tromsø som arktisk hovedstad verdig, skriver utenriksminister Børge Brende i denne artikkelen i avisen Nordlys.

Temaet for årets konferanse er «industri og miljø». Det aller viktigste skjæringspunktet i nord er nettopp behovet for bærekraftig næringsutvikling og hensynet til miljø og klima. Dette temaet er ikke blitt mindre viktig med den omstillingen Norge nå står midt oppi på grunn av lave oljepriser. Nordområdene er rike på ressurser.  Vi har kunnskapsmiljøene og vi har et kompetent og omstillingsdyktig næringsliv. Det er viktig å styrke grunnlaget for sysselsetting, verdiskaping og velferd i nordområdene på en måte som samtidig ivaretar hensynet til miljø, klima og urfolk.  

I Tromsø vil vi også markere Arktisk råds 20-årsjubileum. Arktisk råd er i dag det viktigste forumet for arktiske spørsmål, og det eneste på regjeringsnivå som samler alle de arktiske statene og representanter for urfolk i Arktis. Det var en milepæl for oss da Arktisk råds sekretariat ble opprettet i Tromsø for to år siden. Siden har Arctic Economic Council etablert seg i Tromsø. I dag markerer vi at også Arktisk råds urfolkssekretariat nylig har flyttet til Tromsø. Dette vil bidra til å konsolidere samarbeidet i Arktisk råd ytterligere.  

Hvis vi ser tilbake på de 20 årene som er gått, er Arktisk råd utvilsomt en suksesshistorie. Samarbeidet startet i det små, men har utviklet seg videre ettersom nye spørsmål har kommet på agendaen. Det har vært en inkluderende prosess som har ført til at stadig nye samarbeidsområder har blitt satt på dagsorden. De siste årene har de arktiske statene, USA, Russland, Canada og de fem nordiske landene, inngått to viktige avtaler om oljevernberedskap og om søk og redning. Arktisk råds arbeid fremover vil være preget av avveiningen mellom bærekraftig næringsutvikling og miljø- og klimahensyn.  

Å sikre fortsatt fred, stabilitet og forutsigbarhet i nord er basisen for alt samarbeid i Arktisk råd. Det er viktig at norske prioriteringer i Arktisk råd støtter opp om dette, slik at Arktisk råd fortsetter å være et vesentlig bidrag til moderne sikkerhetspolitikk. I en tid med usikkerhet og uroligheter flere steder i verden samarbeider de arktiske statene fortsatt konstruktivt og godt for å løse felles utfordringer. For å styrke Arktisk råds internasjonale posisjon støttet Norge opptaket av Italia, India, Japan, Kina, Singapore og Sør-Korea og EU som observatører til Arktisk råd i 2013. Det er viktig å integrere disse observatørlandene i det arktiske samarbeidet. Slik kan Arktisk råd tjene som modell for fredelig regionalt samarbeid andre steder i verden, og vi kan få til økt samarbeid om tilrettelegging for ansvarlig økonomisk utvikling i nord.