Regjeringen forenkler:

Årsavgiften erstattes med avgift på trafikkforsikringer

Regjeringen sender i dag ut på høring forslag om å erstatte årsavgiften på bil med en avgift på trafikkforsikringer. Omleggingen vil forenkle og gi større fleksibilitet for bileiere. Forslaget er en del av Regjeringens tiltak for å forenkle og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen.

- Målet er forenklinger for folk flest og en mer fleksibel innkreving av årsavgiften. Samtidig vil dette være et viktig bidrag til å nå Regjeringens mål om å redusere offentlig byråkrati og ressursbruk, sier finansminister Siv Jensen.

Av alle særavgiftene er det årsavgiften som har høyest administrative kostnader for staten. Dette henger sammen med at kravene i dag sendes ut til hver enkelt bileier. Regjeringen ønsker å erstatte årsavgiften med en avgift som pålegges forsikringsselskapene ved salg av obligatoriske ansvarsforsikringer på bil (trafikkforsikringer). Den nye avgiften vil ha samme struktur og nivå som dagens årsavgift, og den økonomiske belastningen for den enkelte bileier forutsettes å bli den samme som i dag. Forsikringsselskapene vil bake den nye avgiften inn i prisen på sine produkter og bileierne vil betale for dette gjennom den ordinære premieinnbetalingen. Bileiere vil med den nye ordningen kun ha én faktura å betale, mot minst to i dag.

Trafikkforsikringsavgiften gir mulighet for større fleksibilitet i avgiften ved kjøp av nybil, eierskifter, avregistreringer og lignende, ved at bileieren vil belastes avgiften bare for den tiden kjøretøyet er forsikret. Bileier vil blant annet slippe å betale avgift dersom bilen avregistreres og forsikringen stanses, for eksempel dersom bilen ikke brukes i vinterhalvåret. Dette har lenge vært etterspurt av blant annet bilorganisasjonene.

De som i dag betaler forsikringspremien kvartalsvis eller månedlig vil dermed få fordelt belastningen ved trafikkforsikringsavgiften på samme måte. Bileiere kan dele opp innbetalingen, istedenfor å betale én stor, årlig faktura slik ordningen er i dag.

Den norske forsikringsbransjen er effektiv, kundevennlig og har gode IT-systemer, og vil kunne implementere denne endringen i sine systemer. Finansdepartementet har vært i tett dialog med forsikringsbransjen ved utformingen av forslaget, og sikte målet har vært å utforme ordningen på en måte som er minst mulig byrdefull for bransjen.

Finansdepartementet legger til grunn at en ny ordning vil redusere de totale kostnadene med å administrere avgiften. Staten vil kunne forholde seg til en håndfull forsikringsselskaper istedenfor å sende ut krav for 3,5 millioner kjøretøy. Siden forsikringsselskapene kan bake avgiften inn i premiekravene, vil selskapenes kostnader kunne ligge betydelig lavere enn dagens kostnader ved årsavgiften.

I høringsforslaget er det lagt opp til at ordningen teknisk vil kunne gjennomføres fra 1. januar 2017. Dette forutsetter imidlertid at selskapene vil være i stand til å implementere de nødvendige endringer i sine systemer innenfor dette tidsløpet. Regjeringen vil ta endelig stilling til når ordningen skal innføres når høringsrunden er avsluttet.

Les mer i høringssaken

Til toppen