Tale ved åpning av Gasscos nye Norsea Gas Terminal

Statsråd Elisabeth Aspakers tale ved åpning av Gasscos nye Norsea Gas Terminal i Emden 24. mai 2016. Talen ble holdt på tysk.

Tysk versjon av talen (pdf)

 

Kjære økonomiminister for Niedersachsen herr Lies, statssekretær Beckmeyer, borgermester Bornemann, herr Leversund, mine damer og herrer!

Det er en stor ære og glede for meg å representere Norges regjering ved åpningen av nye Norsea Gas Terminal her i Emden i dag. Som Europaminister ser jeg dette både som en viktig milepæl i det svært gode og langsiktige samarbeidet mellom Norge og Tyskland og som ledd i vårt stadig tettere samarbeid om europeisk energisikkerhet.

- Åpningen av den nye terminalen legger grunnlaget for nye tiår med pålitelige gass-leveranser til Tyskland fra den norske sokkelen, sa EØS/EU-minister Aspaker. Foto: Rune Bjåstad, UD

Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. Vårt bilaterale forhold er svært godt og preget av at vi ofte har sammenfallende syn og interesser.  Kontakten mellom våre to land er hyppig og nær, også på politisk nivå.  Det omfattende energisamarbeidet står sentralt i vårt omfattende økonomiske samkvem.  

Norge setter stor pris også på den nøkkelrolle Tyskland spiller i EUs utvikling. Dere er en viktig strategisk partner for Norge i forholdet til Brüssel. På mange områder bidrar Tyskland til at Norge har en stemme i Europa, selv om vi ikke har stemmerett. Fra vår side forsøker vi å bidra aktivt og konstruktivt i europeiske prosesser og diskusjoner. Vi pleier å si at Norge er en del av det europeiske skjebnefellesskapet - politisk, økonomisk, og på de fleste samfunnsområder. Det som skjer i Europa, får direkte konsekvenser også for Norge.

Energisikkerhet står svært høyt på den europeiske politiske dagsordenen, og er avgjørende for velstand og vekst i alle land. Det handler om å sikre våre borgere tilgang til bærekraftig energi på en kostnadseffektiv og pålitelig måte. Som en betydelig energinasjon innen olje og gass så vel som fornybar energi, forsøker Norge å være en god partner for Tyskland og EU i dette.  

Det er liten tvil om at vi er inne i en omstilling. Markedsendringer, ambisiøse klimamål og en rivende teknologisk utvikling er drivkrefter for omstilling av Europas og verdens energisystemer. Tyskland har med sin «Energiewende» tatt en viktig lederrolle. Omstillingen vil være krevende for oss alle og det krever mot å gå foran. Samtidig er det viktig at europeiske land i fellesskap finner frem til de gode, kostnadseffektive løsningene som gjør at vi kan nå felles klima- og energimål. Her kan norsk gass spille en viktig rolle.

Norge er nest største leverandør av gass til det europeiske markedet. Etter mer enn 40 års produksjon er fortsatt bare en tredel av de anslåtte utvinnbare norske gassressursene produsert.

Norge har forsynt Tyskland med naturgass siden slutten av 1970-tallet, da rørledningen fra Ekofisk-feltet til Emden ble satt i drift. Det var fremsynt, og det var her det startet.  

Etter nesten fire tiår i døgnkontinuerlig drift, som i seg selv ikke er noen liten bragd, erstatter den nye Norsea Gas Terminal nå den gamle.  Det er både håndfast og samtidig symbolsk, og viser at vi satser på en fortsatt viktig rolle for gass i tysk og europeisk energimiks i mange tiår fremover. Sikkerhet, kvalitet og hensynet til regularitet ligger til grunn for beslutningen som gjør at vi i dag står ved Gasscos flunkende nye Norsea Gas Terminal. Gode partnere i begge land har vært involvert og mange arbeidstimer er nedlagt de siste årene for å realisere prosjektet vi i dag markerer ferdigstillelse av. Dere fortjener stor honnør!  

Tyskland har lenge vært vårt viktigste gassmarked, og i dag går det ikke bare én, men tre gassrørledninger mellom Norge og Tyskland.  Gassco drifter i dag verdens mest omfattende offshore transportsystem, med mottaksanlegg i fire europeiske land.  

Det er Norges ambisjon å være en stabil leverandør av naturgass til Tyskland og EU også i fremtiden. Vår gassproduksjon forventes å forbli stabil i årene fremover. Vi har svært store gjenværende ressurser, vi har geografisk nærhet til våre kunder og vi har effektiv infrastruktur for å bringe gassen til markedet.  

Naturgass fra norsk kontinentalsokkel - der også tyske industripartnere er tungt engasjert - vil fortsette å bidra til tysk forsyningssikkerhet og støtte opp under Tysklands og Europas energiomstilling i årene fremover. Med langt lavere CO2-utslipp enn kull, kan norsk gass bidra til at Tyskland og Europa når sine klima- og energimål. Gass kan også gi fleksibilitet og sikre back-up for stadig høyere andeler fornybar energi. Gass er således viktig i Europas omstilling til et lavutslippssamfunn og vil, ifølge Det internasjonale energibyrået, IEA, være en viktig energikilde også i et «to-graders samfunn».  

Fremtidens energisystem vil se vesentlig annerledes ut enn det vi har i dag - akkurat hvordan, er det vanskelig å spå. Vår energimiks vil også kunne endre seg. Men at våre felles mål på klima- og energiområdet krever at vi fortsetter å styrke vårt energisamarbeid, både i bredde og dybde, hersker det liten tvil om.  

Vi er i gang med det. Ta for eksempel beslutningen om å bygge en kraftkabel mellom Norge og Tyskland. Eller Statoil og E.ONs beslutning om å investere i vindparken Arkona nordøst for Rügen i Østersjøen, et av de største utbyggingsprosjektene innen havvind i Europa. Dette er to talende eksempler på utvidelse i bredden. Åpningen av nye Norsea Gas Terminal handler om dybden i samarbeidet, og vil stå som en bekreftelse på vårt langsiktige energipartnerskap, til gjensidig nytte og til gavn for Europa.  

Hjertelig til lykke med dagen og med åpningen av nye Norsea Gas Terminal!