Aukar satsane for tilskot til utleigebustader frå nyttår

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Dei aller fleste kommunar kan sjå fram til høgare tilskot frå Husbanken i 2019 når dei investerer i utleigebustader for vanskelegstilte på bustadmarknaden.

– Frå 1. januar aukar regjeringa tilskotet til utleigebustader slik at kommunane kan halde fram innsatsen for at alle skal kunne bo trygt og godt, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fleire kommunar vil få auka tilskot frå Husbanken

Husbanken bereknar tilskotet per kvadratmeter, og kommunane er delt inn i geografiske grupper slik at storleiken på tilskotet reflekterer dei lokale bustadprisane. Kommunal- og moderniseringsdepartementet justerer desse sonene frå 1. januar.

– Vi har lytta til tilbakemeldingane frå kommunar som meiner dei har vore i feil tilskotssone og har fordelt alle kommunane på nytt. I tillegg aukar vi talet på soner frå fem til seks, seier Mæland.

Endringane fører til at 54 kommunar rykkjer høgare opp på tabellen, som tyder at dei får meir i tilskot. Nokre få kommunar vil derimot få eit lågare tilskot. Det handlar ikkje om at bustadprisane fell i desse områda, men at dei no ligg riktigare samanlikna med dei andre kommunane.

Til dømes vil Alta få ein kvadratmetersats på 8 200 kroner, mot tidlegare 6000 kroner. Og Frogn vil få ein kvadratmeterpris på 11 200 kroner, mot tidlegare 10 500 kroner.

– Regjeringa er oppteken av å fordele tilskotet så jamt og rettferdig som mogleg. Med desse endringane vil fleire kommunar vere betre skodd for å gje vanskelegstilte ei trygg og god bustad, seier Mæland.

Rekordinvesteringar i utleigebustadar dei siste åra

Etterspurnaden etter tilskot har gått ned i år, og Husbanken får ikkje brukt opp heile potten. Departementet trur det har samanheng med det høge investeringsnivået i 2015-2016.

– Kommunane har investert rekordmykje i utleigebustadar med støtte frå staten dei seinaste åra. Under og etter flyktningkrisa i 2015 dobla regjeringa ramma for tilskotet, seier Mæland.

Kommunal- og moderniseringsministeren prioriterer stadig tilskotet høgt. I 2019 kan Husbanken gje tilskot til om lag 1 560 bustader.

– Sjølv om dei fleste bur godt i Noreg, gjeld ikkje dette alle. Det finns om lag 170 000 vanskelegstilte på bustadmarknaden. Regjeringa arbeider målretta for at fleire skal få riktig hjelp til riktig tid. Auken i dette tilskotet vil vere attraktivt for dei kommunane som treng fleire bustader til vanskelegstilte, seier Mæland.

Kommune Gjeldande satser
Tilskot per kvm
Nye satser
Tilskot per kvm
Oslo 17 200 18 200
Bærum 14 500 14 800
Asker 10 500 11 200
Bergen 10 500 11 200
Drammen 10 500 11 200
Frogn 10 500 11 200
Lørenskog 10 500 11 200
Nesodden 10 500 11 200
Oppegård 10 500 11 200
Skedsmo 10 500 11 200
Ski 10 500 11 200
Tromsø 10 500 11 200
Trondheim 10 500 11 200
Rælingen 6 000 11 200
Ullensaker 6 000 11 200
Ås 6 000 11 200
Fet 10 500 9 900
Stavanger 10 500 9 900
Bodø 8 200 9 900
Lillehammer 8 200 9 900
Moss 8 200 9 900
Sandnes 8 200 9 900
Sola 8 200 9 900
Tønsberg 8 200 9 900
Førde 6 000 9 900
Gjerdrum 6 000 9 900
Lier 6 000 9 900
Malvik 6 000 9 900
Nittedal 6 000 9 900
Røyken 6 000 9 900
Sogndal 6 000 9 900
Sørum 6 000 9 900
Vestby 6 000 9 900
Hamar 8 200 8 200
Kristiansand 8 200 8 200
Randaberg 8 200 8 200
Ålesund 8 200 8 200
Alta 6 000 8 200
Askim 6 000 8 200
Askøy 6 000 8 200
Eidsvoll 6 000 8 200
Enebakk 6 000 8 200
Fjell 6 000 8 200
Flora 6 000 8 200
Fredrikstad 6 000 8 200
Gjesdal 6 000 8 200
Gjøvik 6 000 8 200
Hammerfest 6 000 8 200
Hobøl 6 000 8 200
Hole 6 000 8 200
Holmestrand 6 000 8 200
Horten 6 000 8 200
Hurum 6 000 8 200
Hvaler 6 000 8 200
6 000 8 200
Klepp 6 000 8 200
Klæbu 6 000 8 200
Kongsberg 6 000 8 200
Melhus 6 000 8 200
Melhus 6 000 8 200
Molde 6 000 8 200
Nannestad 6 000 8 200
Nedre Eiker 6 000 8 200
Nes (Ak) 6 000 8 200
Os (Ho) 6 000 8 200
Ringerike 6 000 8 200
Rygge 6 000 8 200
Råde 6 000 8 200
Sande (V) 6 000 8 200
Sandefjord 6 000 8 200
Skaun 6 000 8 200
Spydeberg 6 000 8 200
Stjørdal 6 000 8 200
Stryn 6 000 8 200
Time 6 000 8 200
Færder (tidligere Nøtterøy og Tjøme) 6 000 8 200
Øvre Eiker 6 000 8 200
Resten av landet 6 000 7 400

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00