Salg av marinefartøy

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget besluttet 14. oktober 2014 å igangsette undersøkelser vedrørende Forsvarets avhending av fartøy. Høringen var lagt til 9. januar 2015, men ble utsatt etter anmodning fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide som ønsket mer tid til informasjonsinnhenting. Høringen ble gjennomført 30. april, og saken er fortsatt til behandling i Stortinget fortsatt. Ny høring er planlagt 27. november.

-Jeg ønsker en høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen velkommen. Jeg har i brevs form svart komiteen om avhendingen av fartøy som skjedde fra 2008, og varslet at departementet fortløpende vurderer behovet for ytterligere undersøkelser, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

-Som det går fram av svarene, ser jeg svært alvorlig på saken, og jeg har allerede iverksatt og planlagt en rekke tiltak. Forsvaret ba i 2014 firmaet PriceWaterhouseCoopers (PwC) om å gjennomgå enkelte forhold rundt salgene. Etter at Forsvarsdepartementet mottok rapporten fra Forsvaret, ble den oversendt kontroll- og konstitusjonskomiteen uten opphold. Komiteen ble også informert om at tiltak allerede er iverksatt, sier forsvarsministeren.

-Forsvarets rapport var i utgangspunktet unntatt offentlighet. Dette var også forutsetningen da den ble oversendt komiteen. I brev av 7. januar 2015, har komiteen gitt uttrykk for et ønske om at også dette dokumentet kan drøftes i full åpenhet under høringen. Jeg ønsker å bidra til en åpen og grundig høring og har derfor besluttet å gjøre rapporten offentlig i størst mulig grad, sier forsvarsministeren.  Les rapporten her - del 1 og del 2 (oppdatert, lastes ned i pdf).

Forsvarsdepartementet har nå sendt rapporten fra PricewaterhouseCoopers om forhold knyttet til enkelte av Forsvarets salg av fartøyer og tredjeparters rolle til kontroll- og konstitusjonskomiteen. Rapporten kan du lese her.

For å ivareta hensynet til taushetsbelagte opplysninger om enkeltpersoner, jf. offentleglova § 13, jf. offentlegforskrifta § 7 og forvaltningsloven § 13, er den offentliggjorte rapporten mer anonymisert/sladdet enn rapporten som tidligere er oversendt kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Offentliggjøring av dokumenter

I forbindelse med den kommende stortingshøringen om salg av marinefartøyer, ønsker forsvarsminister Ine Eriksen Søreide også å publisere alle brev som har gått til Stortinget i forkant av høringen. Andre relevante offentlige dokumenter vil også bli publisert her.

-Vi har igangsatt nye undersøkelser, og vi vil fortsette å vurdere dette behovet og iverksette tiltak når det er påkrevd. Forsvaret opplyser at de har iverksatt en rekke tiltak blant annet for å heve kompetansen på avhending og forsvarlig forvaltning i organisasjonen, og departementet vil gjennom styringsdialogen følge nøye med på dette forbedringsarbeidet, både implementeringen av tiltakene og hvilken effekt de har. Dersom vi finner det nødvendig vil forsvarssjefen bli gitt i oppdrag å igangsette ytterligere tiltak, sier forsvarsministeren.

Som kjent har regjeringen også endret regelverket for eksport av militært materiell. Enkelt sagt gjelder nå prinsippet «Én gang militært, alltid militært». Dette innebærer at det ikke er så stort rom for skjønn.

Igangsatte og planlagte tiltak

  •  Fullmakten til avhending av materiell er inntil videre flyttet fra sjef FLO til forsvarssjefen
  • Pågående og planlagte auksjoner av særskilt militært materiell er stanset inntil tilstrekkelige tiltak er iverksatt for å sikre ivaretakelse av gjeldende regler
  • Alle forhold, inkludert tredjeparters rolle, skal belyses og tiltak skal implementeres og gis effekt før auksjonene igjen kan gjennomføres
  • Oppfølgingen av Forsvaret gjennom styringsdialogen er intensivert
  • Forsvaret skal jevnlig rapportere status for iverksatte tiltak
  • Alle avhendingssaker tilbake til 2002 skal gjennomgås
  • PwC har fått i oppdrag å undersøke forhold knyttet til enkelte av Forsvarets salg av fartøyer og tredjeparters rolle

Korrespondanse

Her er en oversikt over korrespondansen mellom Forsvarsdepartementet og kontroll- og konstitusjonskomiteen (ved å trykke på lenkene under åpnes dokumentet i pdf):

 

Dokumenter

Her er en oversikt noen andre relevante dokumenter i saken (ved å trykke på lenkene under åpnes dokumentet i pdf):

 

 

Stortingets nettsider finnes også korrespondanse vedrørende marinefartøysaken.

Denne artikkelen har blitt oppdatert flere ganger med nye dokumenter - sist 26. november 2015. Opprinnelig sak her med sitater fra forsvarsministeren ble lagt ut i begynnelsen av januar 2015.

Til toppen