Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Avklaring om utfylling av sjøareal i Meland kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at sterke samfunnsmessige hensyn tilsier at Meland kommune kan gi dispensasjon til utfylling av sjøareal for næringsvirksomhet. - Viktige arbeidsplasser kan trygges ved en rask kommunal behandling av dispensasjon, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag besvart en henvendelse fra Meland kommune som berører flere hundre arbeidsplasser i kommunen.

Saken handler om utfylling av et sjøareal mellom industriområdet til Framo Flatøy as og Gudmundsholmen.

Framo Flatøy er største private arbeidsgiver i kommunen med 400 ansatte. Bedriften, som er en del av Framo-konsernet i Bergen, har et stort behov for mer areal, og ønsker å utvide sitt eksisterende industriområde i Meland.

Kommunen ga i 2014 tillatelse til utfylling av det aktuelle sjøarealet på 18 dekar til trafikk- og lagerplass for bedriften.

Fylkesmannen i Hordaland mente kommunens vedtak var i strid med reguleringsplanen for området, og opphevet tillatelsen. Meland kommune har bedt Kommunal- og moderniseringsdepartementet omgjøre fylkesmannens vedtak.

Departementet har vurdert fylkesmannens vedtak, og har kommet til at det ikke er feil eller mangler i vedtaket som medfører at det er ugyldig. Departementet finner heller ikke at det oppfyller lovens krav for omgjøring av fylkesmannens vedtak.  

Etter at fylkesmannen traff sitt vedtak, er plansituasjonen for området endret. Utfyllingen i sjøområdet er i tråd med nylig vedtatt arealdel av kommuneplanen. Det aktuelle områder er her lagt ut som byggeområde for industri.

Denne kommuneplanen går foran eldre reguleringsplan, og tiltaket er dermed nå i samsvar med arealformålet i kommuneplanen. Det er stilt krav om reguleringsplan for området i kommuneplanen, og en eventuell tillatelse til utfylling vil kreve dispensasjon fra dette plankravet.

Det er kommunen som har myndighet til å gi slik dispensasjon. Etter departementets mening kan vilkårene for dispensasjon være til stede i dette tilfellet.

- Viktige arbeidsplasser kan trygges gjennom en rask kommunal behandling av dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for denne utfyllingen. Sterke samfunnsmessige hensyn taler for en rask utbygging, sier Sanner.

Departementet viser til at det her er snakk om en utvidelse av et eksisterende industriområde, ikke et nytt utbyggingsområde. Det skal ikke oppføres bygninger på området. Deler av utfyllingen var avklart i tidligere vedtatt plan fra 1989.

Tiltaket bør følges opp med en ny reguleringsplan slik at det sikres en samlet og langsiktig arealavklaring for området. 

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Fylkesmannen i Hordaland: Anmodning om omgjøring av Fylkesmannen i Hordaland sitt vedtak om oppheving av tillatelse til utfylling av sjøareal i Meland kommune (pdf)

Til toppen